bip.gov.pl
RSS
A A A
SmodBIP

Statut

STATUT

Niepublicznego Przedszkola w PrusachROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE
§1
1. Niepubliczne Przedszkole w Prusach, zwane dalej przedszkolem jest przedszkolem niepublicznym prowadzonym przez Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Żak".
2. Siedziba przedszkola znajduję się w Prusach nr 52.
3. Ustalona nazwa używana przez przedszkole w pełnym znaczeniu: Niepubliczne Przedszkole w Prusach
Prusy 52
63-230 Witaszyce
4. Przedszkole działa na podstawie:
a) Ustawy z dnia:7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.Nr 95 poz.425
z 1991 r. z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy;
b) aktu założycielskiego;
c) niniejszego statutu.
5.Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o osobie prowadzącej- należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Żak”


II CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
§1
1. Nadrzędnym celem Przedszkola jest dobro dziecka.
2. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:
a) wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka,
b) umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
c) sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola, organizowaniu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.
d) współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci
i przygotowaniu ich do nauki szkolnej.

3. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
a) zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,
b) uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
c) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,
d) rozwijanie wrażliwości moralnej,
e) kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,
f) rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,
g) rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
h) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.
§2
1. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
2. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.
3. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić od 15 do 30 minut.
§3
1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do :
a) wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych,
b) potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych,
c) zapewnia bezpośrednią stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,

d) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa - zarówno pod Względem fizycznym jak i psychicznym,
e) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,
f) współpracuje z rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi, zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.
ROZDZIAŁ III ORGANY PRZEDSZKOLA
§1
1. Organami przedszkola są:
a) Osoba Prowadząca,
b) Dyrektor Zespołu Szkół,
c) Rada Pedagogiczna

2. Osoba Prowadząca sprawuje nadzór nad działalnością Przedszkola.
3. Dyrektor przedszkola:

a) kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz,
b) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
c) realizuje uchwały rady pedagogicznej,
d) kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący,
e) wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z prawem z zastosowaniem art.41 ust.3 Ustawy o systemie oświaty
f) zapewnia warunki do prawidłowej pracy (pomoce naukowe, wystrój przedszkola, dyscyplina pracy, bhp),
g) organizuje spotkania z rodzicami, uczestniczy w imprezach przedszkolnych, h) współpracuje i realizuje zadania zlecone przez Osobę Prowadzącą.
§2
1. Rada pedagogiczna :
wszyscy nauczyciele wchodzą w skład Rady Pedagogicznej; przewodniczącym jest dyrektor Zespołu Szkół.
2. Do kompetencji rady pedagogicznej należy:
a) określanie kierunków pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej,
b) zatwierdzanie planów pracy przedszkola
c) zatwierdzanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu po zaopiniowaniu ich przez rodziców.

3. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
4. Rada pedagogiczna opiniuje:

a) skreślenie dziecka z listy przedszkolaków w trakcie roku szkolnego,
b) przebieg i wyniki pracy wychowawczej i edukacyjnej z dziećmi.

5. Rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem.
6. Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są zachowania tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, spostrzeżeń i wniosków z posiedzenia Rady.
ROZDZIAŁ IV ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA
§1
1. Przedszkole zapewnia bezpieczeństwo i opiekę:
a) Każda grupa wiekowa jest powierzona opiece jednej nauczycielce,
b) w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola ( spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka przez nauczycieli oraz dodatkowo na każde 10 dzieci -jedna osoba dorosła. Osobami dodatkowymi mogą być: woźna oddziałowa lub rodzic, który ponosi odpowiedzialność nie tylko za własne dziecko, ale i za kilkoro przydzielonych wychowanków.

2. W sprawowaniu opieki nad dziećmi konieczne jest przestrzeganie przez Rodziców/Opiekunów obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola lub obieranie przez osoby wskazane na piśmie przez Rodziców/Opiekunów. Za Opiekuna uważa się osobę pełnoletnią.
3. Osoba odbierająca dziecko nie może być po wpływem alkoholu lub narkotyków.
4. W trakcie odbierania lub przyprowadzania dziecka za jego bezpieczeństwo odpowiada Rodzic/Opiekun lub osoba wskazana na piśmie przez Rodzica.
5. Każda wycieczka poza teren Przedszkola jest wcześniej zgłoszona Dyrektorowi.

§2
1. Organizację i zakres działania przedszkola reguluje niniejszy STATUT.
2. Przedszkole jest zakładane i prowadzone przez Stowarzyszenie Pomocy Szkole
3. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
4. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25.
5. Przedszkole sprawuje opiekę w godzinach: 08.00 do 13:00.
6. Rozkład dnia dla danego oddziału przedszkolnego jest dostosowany do potrzeb dzieci wynikających z wymagań zdrowotnych, higienicznych i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców. Rozkład dnia opracowuje i zatwierdza dyrektor w porozumieniu z kadrą pedagogiczno-wychowawczą.
§3
1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.
2. Przyjęć dzieci do przedszkola dokonuje dyrektor.
§4
1. Działalność przedszkola jest finansowana przez dotacje z Urzędu Miejskiego w Jarocinie.
2. Dzieci mają możliwość korzystania z ogrodu zabaw wyposażonego w atestowane urządzenia do zabaw na świeżym powietrzu.
3. Przedszkole zapewnia płatną herbatkę. Na wyraźne życzenie rodziców przedszkole może zapewnić płatne obiady dowożone z MGOPS w Jarocinie.
4. Ramowy rozkład dnia jest podawany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej.
5. W przedszkolu są prowadzone bezpłatne zajęcia dodatkowe.

6. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, a w szczególności
umuzykalniającyeh, nauki języka obcego powinien być dostosowany do
możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
a) z dziećmi 3-41etnimi około 15minut,
b) z dziećmi 5-61etnimi około 30mint.
7. W przedszkolu organizuje się poza podstawą programową naukę religii.
Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i
zatwierdzonych przez właściwe władze kościelne.
Naukę religii prowadzi nauczyciel posiadający pełne kwalifikacje.
§5
1. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.
ROZDZIAŁ V WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA
§1
1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat.
2. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
b) szacunku dla wszystkich jego potrzeb,
c) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
d) poszanowania jego godności osobistej,
e) poszanowania własności,
f) opieki i ochrony,
g) partnerskiej rozmowy na każdy temat,
h) akceptacji jego osoby.

3. W Przedszkolu nie wolno stosować wobec dziecka żadnych inicjatyw medycznych bez zgody Rodziców/Opiekunów, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie lub zdrowie dziecka. Rodzice/Opiekuna wie dziecka przewlekle chorego, przyjmującego leki są zobowiązani do sporządzenia pisemnego oświadczenia o zgodzie na podawanie leku przez nauczyciela zgodnie z dokładnie zaznaczoną dawką leku i godziną podania.
4. Wychowankowie Przedszkola są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
5. Dziecko może zostać skreślone z listy dzieci przyjętych do Przedszkola w przypadku gdy:

a) zachowanie dziecka powoduje zagrożenie zdrowia lub życia wychowanków Przedszkola,
b) rodzice/opiekunowie zataili informację o stanie zdrowia dziecka, co uniemożliwia prawidłowy proces wychowawczo -dydaktyczny,
c) nastąpił brak współpracy pomiędzy rodzicami/opiekunami a personelem dydaktycznym Przedszkola w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczo - dydaktycznych.
ROZDZIAŁ VI
RODZICE
§1
1. Do podstawowych obowiązków rodzica należy:
a) przestrzeganie niniejszego statutu,
b) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
c) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
d) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne powiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
§2
1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

2. Rodzice mają. prawo do;
a) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
b) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
c) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,
ROZDZIAŁ VII
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA
§1
1. W przedszkolu mogą być zatrudnieni pracownicy pedagogiczni, administracyjni i obsługi.
2. Liczbę pracowników ustała co roku arkusz organizacyjny ( dopuszcza się możliwość pracy wolontariuszy).
3. Do zakresu zadań nauczycieli należy:

a) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
b) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka,
c) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci,
d) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
e) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.,
f) współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno -pedagogiczną
g) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
h) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
i) współdziałanie z rodzicami, (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania
i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców,(prawnych opiekunów) do
znajomości zadań wynikających w szczególności z programu
wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania
informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
j) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
k) realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,

1) czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień
i uchwał,
m) inicjowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym,
kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,
n) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora, a wynikających z bieżącej
działalności placówki.
§2
1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej „wychowawcą".
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca w miarę możliwości powinien opiekować się danym oddziałem przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.
3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku wychowanków, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych przedszkola.
4. Wychowawca otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
b) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
c) włączenia ich w działalność przedszkola.
5. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej
i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.
§3
1. Zakres obowiązków pracowników administracyjno-obsługowych:
a) w przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi
b) ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości
c) szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola.

SPOSÓB UZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWANYCH NA DZIAŁALNOŚĆ PZREDSZKOLA
§1
1. Środki finansowe przeznaczone na działalność przedszkola pochodzą z:
a) darowizn sponsorów na rzecz Przedszkola,
b) dotacji z budżetu gminy.
c) z funduszy pozyskanych przez Osobę Prowadzącą.
ROZDZIAŁ VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§1
1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.
2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Wyżej podany statut może być znowelizowany przez organ prowadzący przedszkole.
4. Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2008 roku.
Opublikował: Marcin Frąszczak
Publikacja dnia: 15.11.2012
Podpisał: admin admin
Dokument z dnia: 15.11.2012
Dokument oglądany razy: 670