bip.gov.pl
RSS
A A A
SmodBIP

Zasady Rekrutacji

Zał. nr 1
do Statutu
Niepublicznego Przedszkola w Prusach


ZASADY REKRUTACJI DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W PRUSACH1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat z zastrzeżeniem
ust.2.
2a. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego,
może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku
kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.
b. Do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku i
wykazuje się samodzielnością.
3. Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się w oparciu o zasadę
powszechnej dostępności:
a/ przy przyjmowaniu do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są:
- dzieci w wieku 5-6 lat odbywające roczne przygotowanie przedszkolne,
- dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących,
- dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,
- dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych,
- dzieci ze wskazaniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
- dzieci obojga rodziców pracujących,
- dzieci, które uczęszczały do przedszkola dotychczas i ich rodzeństwo,
- dzieci obcokrajowców na podobnych zasadach jak wszystkie inne,
b/ jeżeli liczba zgłoszonych dzieci do przedszkola nie przekracza liczby miejsc,
przyjęć dokonuje dyrektor,
c/ w sytuacji gdy liczba zgłoszeń przekracza liczbę miejsc o przyjęciu decyduje
komisja powołana przez dyrektora przedszkola.
W skład komisji wchodzą:
- dyrektor przedszkola jako przewodniczący,
- przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
- przedstawiciele Rady Rodziców,
W przypadku wątpliwości co do kolejności przyjęć komisja może poprosić
rodziców dzieci o dodatkowe poświadczenie złożonych danych.
d/ rodzice starający się o przyjęcie dziecka do przedszkola powinni złożyć
w kancelarii prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka .
e/ rekrutacja dzieci prowadzona jest wg następującego harmonogramu:
- od 1 do 3 marca rozwieszenie ogłoszeń o zbliżającym się naborze
- od 1 marca do 15 kwietnia składanie kart zgłoszeń,
- od 15 do 30 kwietnia kwalifikacja dzieci przez dyrektora lub komisję,
- 4 maja ogłoszenie wyników, wywieszenie list przyjęć i informacji
o terminie składania podań o ponowne rozpatrzenie sprawy. Na wniosek
rodziców ponownego rozpatrzenia dokona komisja powołana przez dyrektora.
f/ liczba dzieci przyjętych nie może przekroczyć liczby miejsc w przedszkolu,
g/ przyjmowanie dzieci w ciągu roku szkolnego odbywa się na podobnych
zasadach.Opublikował: Marcin Frąszczak
Publikacja dnia: 15.11.2012
Podpisał: admin admin
Dokument z dnia: 15.11.2012
Dokument oglądany razy: 689