bip.gov.pl
RSS
A A A
SmodBIP

Statut


S T A T U T
NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRUSACH

Spis treści :
1. Rozdział I Postanowienia ogólne s.1
2. Rozdział II Cele i zadania s.2
3. Rozdział III Organy Niepublicznej Szkoły Podstawowej s.5
4. Rozdział IV Organizacja Niepublicznej Szkoły Podstawowej s.7
5. Rozdział V Obowiązki i prawa pracowników Szkoły s.15
6. Rozdział VI Sposoby uzyskiwania środków finansowych na działalność Szkoły s.18
7. Rozdział VII Postanowienia końcowe s.18


Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
Objaśnienia
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1. szkole – należy przez to rozumieć Niepubliczną Szkołę Podstawową w Prusach,
2. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie, oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 256 z 2004 r. poz. 2572 z późniejszymi zmianami),
3. statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły,
4. osobie prowadzącym szkołę – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Żak”,
5. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – należy przez to rozumieć także inną poradnię
specjalistyczną lub instytucję, w tym placówkę niepubliczną, świadczącą poradnictwo i specjalistyczną pomoc dla dzieci i młodzieży,
6. dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły,
8. MEN- Ministerstwo Edukacji Narodowej,
9. zarządzie – należy rozumieć Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Żak”.


§ 2
1 .Nazwa szkoły brzmi: Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Prusach.
2. Adres szkoły: Prusy 52, 63-230 Witaszyce.
3. Szkoła używa pieczęci o nazwie: Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Prusach.

§ 3

1. Organem założycielskim i osobą prowadzącą Niepubliczną Szkołę Podstawową w Prusach jest Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Żak” z siedzibą w Prusach, które posiada osobowość prawną.
2. Organem prowadzącym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest: Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Kaliszu.
3. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Prusach jest niepubliczną sześcioklasową szkołą podstawową funkcjonującą na zasadach szkoły publicznej. Placówka działa w oparciu o art. 82 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004. Nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami).


Rozdział II

Cele i zadania

§ 4
Szkoła jest instytucją wychowującą i kształcącą zgodnie z humanistycznym systemem wartości, tradycjami narodu polskiego, jego historii i kultury oraz ogólnoludzkimi normami moralnymi.
§ 5
Szkoła wychowuje uczniów w duchu tolerancji, partnerstwa, wolności wyznaniowej i równości.
§ 6
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej:
1.umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do kontynuacji nauki w kolejnym etapie kształcenia oraz kontroluje jego realizację,
2. uczy traktowania wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą
w sobie w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,
3. rozwija sprawność umysłową oraz osobiste zainteresowania: artystyczne, sportowe,
poznawcze i społeczne poprzez organizowanie wielu form zajęć pozalekcyjnych,
4. umożliwia rozwój talentów,
5. upowszechnia wiedzę ekologiczną, prozdrowotną i kształtuje właściwe postawy wobec
problemów ochrony środowiska,
6. sprawuje opiekę nad uczniami z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji
i ochrony zdrowia,
7. udziela uczniom pomocy pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej,
8. kształtuje aktywne postawy uczniów świadomych swoich zainteresowań i uzdolnień,
ukierunkowanych na pobudzenie ciekawości poznawczej oraz motywację do dalszej
edukacji,
9. poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.
10. wspomaga wychowawczą rolę rodziny,
11. przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
12. zapewnia uczniom i pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki w czasie ich pobytu w szkole, podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych organizowanych przez szkołę i poza jej terenem,
13. organizuje gimnastykę korekcyjną dla dzieci szkolnych z odchyleniami w prawidłowej budowie i postawie ciała.
14. organizuje zajęcia świetlicowe w celu realizacji zadań opiekuńczych, umożliwia spożywanie posiłku .
2. Wyżej wymienione cele i zadania są realizowane zgodnie z:
1. szkolnym regulaminem,
2. wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania,
3 .podstawą programową kształcenia ogólnego,
3. szkolnym programem wychowawczym i profilaktycznym.
3. Realizacja celów i zadań szkoły następuje poprzez:
1. integrację wiedzy nauczanej w ramach:
a) kształcenia zintegrowanego w klasach I – III,
b) nauczania przedmiotowego w klasach IV – VI,
c) zajęć wychowania dożycia w rodzinie;
d) projektu ,, Z Małej szkoły w Wielki Świat” .
2. oddziaływanie wychowawcze i profilaktyczne skierowane na priorytety takie jak patriotyzm i poczucie wspólnoty lokalnej, dbałość o kulturę słowa, prawda, piękno, rzetelna praca, wdrażanie do samodzielności i pracy nad sobą oraz tolerancja i wrażliwość na krzywdę innych poprzez:
a) organizowanie obchodów świąt państwowych,
b) opiekę nad miejscami pamięci narodowej,
c) udział w wycieczkach krajoznawczych,
d) udział w akcjach charytatywnych,
e) udział w szkolnych i międzyszkolnych konkursach,
f) organizowanie warsztatów dla zespołów klasowych propagujących właściwe wzorce
zachowań;
3. prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć dydaktyczno-wychowawczych, korekcyjno- kompensacyjnych, terapii pedagogicznej, zajęć
wyrównawczych z języka polskiego i matematyki, gimnastyki korekcyjnej, dogoterapii .
§ 7
W szkole uczniowie winni kształcić swoje umiejętności wykorzystywania zdobywanej wiedzy, aby w ten sposób lepiej przygotować się do pracy w warunkach współczesnego świata. Nauczyciele stwarzają uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności:
1. planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się, przyjmowania coraz większej odpowiedzialności za własną naukę,
2. skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach.
3. prezentacji własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi,
4. posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień,
5. efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji,
6 .skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm,
7 .rozwiązywania problemów w twórczy sposób,
8 .poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
9. odnoszenie do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenie potrzebnych doświadczeń i nawyków,
10. rozwoju sprawności umysłowej i techniki negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.

§ 8
Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku ucznia poprzez:
1. zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów,
2. systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,
3. realizowanie programu wychowawczego.

§ 9
Szkoła wspiera rozwój zainteresowań uczniów oraz przygotowuje do olimpiad przedmiotowych i konkursów.

§ 10

Statutowe cele i zadania szkoły realizują nauczyciele wraz z uczniami na zasadach partnerskich
w procesie edukacyjnym oraz działalności pozalekcyjnej i pozaszkolnej we współpracy z rodzicami.


Rozdział III
Organy Niepublicznej Szkoły Podstawowej

§ 11
1. Organami szkoły są:
1. Dyrektor,
2. Rada Pedagogiczna.
3. Rada rodziców
4.Samorząd Uczniowski

§ 12
Wymienione wyżej organy kolegialne pracują w oparciu o uchwalone regulaminy działalności.

§ 13
1.Kompetencje poszczególnych organów funkcjonujących w szkole.
1. Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej powoływany jest przez Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Żak” i wykonuje następujące zadania:
a) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły,
b) sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców,
c) przewodniczy Radzie Pedagogicznej,
d) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem; niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
e) zapewnia nauczycielom pomoc w realizacji ich zadań, inspiruje i wspomaga nauczycieli w podejmowaniu działań zmierzających do podnoszenia poziomu pracy szkoły i realizowania nowatorstwa pedagogicznego,
f) za zgodą Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Żak” ustanawia stanowisko wicedyrektora powierzając je wybranej przez siebie osobie,
g) występuje z wnioskiem o zatrudnienie i zwolnienie pracowników do organu prowadzącego
h) wnioskuje o przyznanie nagród i kar dla pracowników do organu prowadzącego
i) w ramach ustalonych zasad przez organ prowadzący dysponuje środkami finansowymi,
j) opracowuje arkusz organizacyjny,
k) dba o powierzone mienie,
l) wydaje polecenia służbowe,
m) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne zezwalające na realizację tego obowiązku poza szkołą i przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego,
n) reprezentuje szkołę na zewnątrz,
o) współpracuje z Zarządem i Radą Pedagogiczną ,
p) rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe między organami,
r) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami,
s) prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami,
t) w uzgodnieniu z Zarządem Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Żak” decyduje o nauczaniu indywidualnym.
u) odpowiada za przebieg i organizację sprawdzianu , analizuje wyniki sprawdzianu , wykorzystuje je do oceny jakości kształcenia w szkole , a także podejmuje stosowne do potrzeb działania naprawcze lub doskonalące w tym zakresie .

2. Rada Pedagogiczna Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Prusach jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład Rady wchodzą wszyscy uczący w szkole podstawowej. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 członków Rady. W przypadku równości głosów, głos decydujący podejmuje dyrektor szkoły- przewodniczący Rady Pedagogicznej. Uchwały powinny mieć charakter aktu prawnego. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia.
2.1.Rada Pedagogiczna wykonuje następujące zadania:
a) zatwierdza plany pracy szkoły podstawowej,
b) zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
c) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
d) opiniuje tygodniowy podział godzin,
e) podejmuje uchwały w sprawach skreślenia z listy uczniów.
3. Rada Rodziców .
3. 1 Rada Rodziców jest organem doradczym Dyrekcji Szkoły .
3.2 Do jej obowiązków należy :
- wspieranie statutowej działalności placówki poprzez wzbogacanie księgozbioru ,materiałów
dydaktycznych , dofinansowanie imprez kulturalnych , sportowych i turystycznych,
- wnioskowanie o rozszerzenie lub zmianę programu zajęć dodatkowych , zmian
organizacyjnych szkoły , innych działań poprawiających funkcjonowanie szkoły oraz
wskazywanie źródeł ich finansowania ,
- współdziałanie przy organizacji imprez i udział w uroczystościach szkolnych,
- bieżąca pomoc i współpraca z Dyrektorem Szkoły w rozwiązywaniu problemów ,
Spotkania Dyrektora czy Rady Pedagogicznej z Radą Rodziców nie są ograniczone
żadnymi terminami i mogą być organizowane na wniosek każdej ze stron .
4 . Samorząd Uczniowski .
4 .1. Samorząd Uczniowski powołany zostaje z inicjatyw uczniów jest organem reprezentującym społeczność uczniowską .
4. 2. W skład samorządu Uczniowskiego wchodzą przedstawiciele wszystkich klas wybranych przez zebranie ogółu uczniów poszczególnych klas .
4. 3 . Zasady wyboru przedstawicieli klas oraz tryb pracy Samorządu określa jego Regulamin.
4. 4. Pierwszy regulamin opracowuje Rada Nauczycieli .


§ 14
Zasady rozwiązywania konfliktów

1. Dyrektor rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady, jeżeli w regulaminie je pominięto. Reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba o ich autorytet.. Przyjmuje wnioski
i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem. Dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie szkoły. W swojej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego. W związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy szkoły i nie służy rozwojowi jego wychowanków. W przypadku braku porozumienia, Dyrektor przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia osobie prowadzącej.
2. Ustala się sposób postępowania uczniów w sprawach spornych:
1. uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do wychowawcy klasy, który rozstrzyga sporne kwestie,
2. sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do Dyrektora, od decyzji, którego można odwołać się w ciągu 7 dni do organu założycielskiego.


Rozdział IV
Organizacja Niepublicznej Szkoły Podstawowej

§ 15
Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich , na podstawie rozporządzenia MEN i zdarzeń losowych ustala Dyrektor.

§ 16
Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora. Arkusz organizacji szkoły podstawowej zatwierdza osoba prowadząca.

§ 17
Podstawową jednostką organizacyjną szkoły podstawowej jest oddział. Liczba uczniów w oddziale nie powinna być większa niż 25. Uczniowie w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem .
Oddział należy dzielić na grupy :
- język obcy ( powyżej 24 uczniów )
- wychowanie fizyczne ( powyżej 24 uczniów )

§ 18
Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 19
Podstawową formą pracy w szkole są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. W nauczaniu zintegrowanym przerwy wyznacza wychowawca oddziału. W I i II etapie edukacyjnym godzina lekcyjna trwa 45 minut.

§ 20
Szkoła realizuje zadania dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w toku jednolitego 6-letniego cyklu nauczania.

§ 21
Struktura organizacyjne szkoły obejmuje klasy I-VI.

§ 22
Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w tym roku, kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Na wniosek rodziców dziecko może rozpocząć naukę z rocznym wyprzedzeniem lub może być odroczone, nie dłużej jednak niż 1 rok.

§ 23
Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. Sposób korzystania z biblioteki określa osobny regulamin.

§ 24
Warunkiem przyjęcia do szkoły jest poddanie się procedurze kwalifikacyjnej.

§ 25
Tryb i termin przeprowadzania naboru określa odrębny regulamin przygotowany przez Dyrektora szkoły.

§ 26
Przyjęcie do szkoły następuje na podstawie uchwały Komisji Rekrutacyjnej.

§ 27
Szkoła prowadzi nabór w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

§ 28
Obowiązek szkolny może być spełniony poza szkołą. Zezwolenia w stosunku do uczniów
udziela Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców dziecka. Dziecko spełniające obowiązek w tej formie otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły na podstawie egzaminy kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez szkołę.
§ 29
1. Rodzice ucznia podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:
1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
3. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,
4. bieżącego kontrolowania postępów dziecka w nauce,
5. usprawiedliwiania nieobecności dziecka w szkole, jeśli nieobecność wystąpiła za ich wiedzą i zgodą,
6. uczestniczenia w zebraniach klasowych.

§ 30
Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:
1.obowiązkowe zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym,
2. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
3. zajęcia gimnastyki korekcyjnej,
4. nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne.
5. zajęcia prowadzone w ramach projektu .

§ 31
1.Szkoła realizuje:
1. szkolny program wychowawczy,
2. szkolny program nauczania.

§ 32
Uznając prawo rodziców do wychowania dzieci szkoła organizuje naukę religii na ich życzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami.


§ 33
Prawa uczniów

1. Uwzględniając treści zawarte w Konwencji o Prawach Dziecka uczeń ma prawo do:
1. wolności myśli, sumienia oraz przekonań religijnych,
2. pełnej integracji w przypadku niepełnosprawności w zespole klasowym w duchu
tolerancji i akceptacji,
3. ochrony przed dyskryminacją,
4. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym ze
szczególnym uwzględnieniem pierwszego miesiąca nauki na każdym kolejnym etapie
edukacyjnym (klasa 1 i klasa IV) w miesiącu wrześniu nie są wystawiane oceny
niedostateczne w klasach IV,
5. rzetelnej i sprawiedliwej oceny swego zachowania i postępów w nauce oraz uzyskiwania
na bieżąco informacji o ocenie swojej wiedzy i umiejętności,
6. znajomość zasad przeprowadzania sprawdzianów wiedzy i umiejętności określanych
w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania,
7. dwóch nie przygotowań w semestrze zgłoszonych przed rozpoczęciem lekcji z podaniem
przyczyny,
8. uczestniczenia w organizowanych przez szkołę lub poza szkołą konkursach, zawodach,
olimpiadach,
9. uczestniczenia w wycieczkach i imprezach organizowanych przez klasę, szkołę, na
postawie rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania przez
szkoły krajoznawstwa, oraz rozporządzenia MEN w sprawie bhp w szkołach i placówkach oświatowych. Zasady te ujęte są w regulaminie wycieczek szkolnych,
10.udziały pod opieką wychowawcy w imprezach klasowych i szkolnych
11.odpoczynku w przerwach świątecznych i w czasie ferii; na ten czas nie zadaje się żadnych prac. Nie należy też przeprowadzać prac pisemnych w pierwszym dniu nauki po przerwach świątecznych i feriach,
12.usprawiedliwionego nieprzygotowania do lekcji:
a) jeżeli usprawiedliwiona nieobecność były dłuższa (jeden dzień),
b) czas na uzupełnienie wiadomości – do 1 tygodnia od przyjścia dziecka do szkoły;

§ 34
Obowiązki uczniów

1. Uczeń ma obowiązek:
1. opanować wiedzę określoną ustalonym programem nauczania lub programem autorskim
nauczyciela danego przedmiotu,
2. dbać o godność i honor szkoły, budować jej autorytet poprzez swoje zachowanie i naukę
w szkole i poza nią,
3. przestrzegać zarządzeń i postanowień Rady Pedagogicznej oraz Dyrektora Szkoły,
4. posiadać komplet obowiązujących w danej klasie podręczników, zeszytów i przyborów
szkolnych,
5. regularnie i punktualnie uczęszczać na wszystkie zajęcia lekcyjne oraz deklarowane zajęcia
pozalekcyjne,
6. w przypadku długoterminowego zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego niezwłocznie
dostarczyć do wychowawcy zaświadczenie lekarskie,
7. przygotowywać się do zajęć edukacyjnych, brać aktywny udział w lekcjach oraz
uzupełniać braki wynikające z absencji (w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły), prowadzić starannie zeszyty i wykonywać prace domowe zgodnie z wymogami nauczyciela przedmiotu,
8. podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkole i poza nią zachowywać się kulturalnie
– odpowiednio do miejsca i sytuacji,
9. okazywać szacunek wychowawcom, nauczycielom oraz pozostałym pracownikom Szkoły,
10. posiadać i ubierać na zajęcia strój szkolny, ustalony i zatwierdzony przez społeczność
szkolną,
11. dbać o estetyczny wygląd i ubiór:
a) ubranie ucznia powinno być skromne, czyste i schludne, zakrywające nagie części ciała,
b) zabrania się noszenia do szkoły kosztownej biżuterii, ekscentrycznych ozdób i fryzur, robienia makijażu, malowania paznokci, farbowania włosów oraz zakładania kolczyków w miejscach stwarzających zagrożenie zdrowotne,
c) w okresie jesienno – zimowym uczniowie powinni zmieniać obuwie, a okrycia
wierzchnie zostawiać w szatni (za okrycia i obuwie pozostawione poza nią, szkoła nie ponosi odpowiedzialności),
12. przestrzegać zasad codziennej higieny osobistej,
13. posiadać ważną legitymację szkolną i okazywać ją na każde żądanie,
14. posiadać, w celach określonych przez wychowawcę, dzienniczek ucznia z pieczątką
Szkoły, podpisem wychowawcy klasy i podpisem rodziców,
15. okazywać pisemne usprawiedliwienie nieobecności w szkole w ciągu tygodnia od
powrotu na zajęcia, wystawione przez rodziców lub prawnych opiekunów,
16. w przypadku zwolnienia z zajęć w danym dniu okazać pisemne oświadczenie rodziców
lub prawnych opiekunów,
17. przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu w jakiejkolwiek postaci,
zażywania środków odurzających - na terenie szkoły, na zajęciach organizowanych przez
szkołę i poza nią,
18. przebywać na przerwach tylko w budynku szkolnym na holu pietra, na którym odbywają
się zajęcia (na zajęcia wychowania fizycznego uczniowie klas IV – VI schodzą po
dzwonku na lekcje) lub boisku i opuszczać je tylko za zgodą wychowawcy lub Dyrektora
Szkoły,
19. wchodzić na teren szkoły 15 minut przed rozpoczęciem lekcji; w uzasadnionych
sytuacjach (za zgodą pracowników szkoły) może wejść wcześniej, ale przebywać tylko
w szatni, zachowując ciszę i spokój,
20. po zakończeniu zajęć opuścić teren szkoły, przebywać w świetlicy szkolnej lub
w bibliotece,
21. natychmiast reagować na uwagi i polecenia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
22. nie stosować oraz przeciwstawiać się przejawom brutalności i złego zachowania oraz
używaniu wulgarnych słów,
23. przestrzegać zakazu używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń
multimedialnych w czasie lekcji:
a) w przypadku stwierdzenia ich niewłaściwego użytkowania poza lekcjami, zostaną one zabrane, zdeponowane w sekretariacie szkoły i oddane rodzicom,
b) urządzenia powinny być wykorzystywane tylko w sytuacjach koniecznych,
c) uczeń przynoszący w/w sprzęt oraz pieniądze i cenne przedmioty na teren placówki robi to na własne ryzyko,
d) szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginione, zniszczone i skradzione urządzenia;
24.wypełniać obowiązki dyżurnego według ustalonego przez wychowawcę lub szkolny
harmonogramu,
25. wykazywać troskę o mienie szkolne, szanować sprzęt i urządzenia, reagować na akty
wandalizmu ze strony kolegów, a także współdziałać w utrzymaniu porządku, czystości,
estetycznego wyglądu pomieszczeń szkolnych i otoczenia. Za wyrządzoną szkodę
odpowiadają materialnie rodzice ucznia, który tej szkody dokonał,
26. przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich
przeznaczenia (sala gimnastyczna, sala komputerowa, biblioteka szkolna).

§ 35
Nagrody i kary stosowane wobec uczniów
1. Uczeń nagradzany jest za:
1. bardzo dobrą i dobrą naukę,
2. wzorowe i bardzo dobre zachowanie,
3. osiągnięcia konkursach, olimpiadach i zawodach,
4. pracę na rzecz Szkoły i środowiska,
5. dzielność i odwagę,
6. wysoką frekwencję.
2. Rodzaje nagród:
1. pochwała wychowawcy klasy,
2. pochwała Dyrektora na forum klasy lub Szkoły,
3. dyplom,
4. ogłoszenie pochwały na tablicy informacyjnej Szkoły,
5. nagroda rzeczowa,
6. list pochwalny do rodziców ucznia,
7. świadectwo z wyróżnieniem (średnia ocen min. 4,75 oraz wzorowe lub bardzo dobre
zachowanie),
8. zamieszczenie informacji o wybitnych osiągnięciach na świadectwie szkolnym (zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego).
3. Uczeń może być ukarany za:
1. nieprzestrzeganie Statutu Szkoły i innych regulaminów obowiązujących w Szkole,
2. zaniedbywanie obowiązków szkolnych (wagary, nieuczęszczanie na dodatkowe zajęcia:
wyrównawcze, rewalidacyjne, logopedyczne, dydaktyczno-wyrównawcze , terapii
pedagogicznej, gimnastyki korekcyjnej, basenu lub zamiennie SKS),
3. niszczenie mienia szkoły,
4. palenie papierosów, używanie środków odurzających, picie alkoholu,
5. brak kultury osobistej, arogancję, wulgarność i zachowania demoralizujące,
6. naruszanie nietykalności osobistej kolegów, udział w bójkach lub pobiciach,
7. stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i dezorganizujących pracę szkoły,
8. kradzież, pomoc lub nakłanianie do niej, szantaż, wymuszenia,
9. fałszowanie dokumentów,
10.posiadanie niebezpiecznych narzędzi w szkole i na zajęciach przez nią organizowanych,
11.za szkalowanie dobrego imienia szkoły oraz innych osób,
12.brak poszanowania godności osobistej kolegów i wszystkich pracowników szkoły.
4. Rodzaje kar:
1. upomnienie wychowawcy klasy,
2. nagana wychowawcy z wpisem do zeszytu pochwał i uwag i powiadomienie rodziców
(opiekunów prawnych),
3. obniżenie oceny z zachowania,
4. indywidualne upomnienie lub nagana Dyrektora Szkoły,
5. powiadomienie organów ścigania,
6. zawieszenie w przypadku naruszenia regulaminu przez ucznia decyzją Dyrektora szkoły,
w indywidualnych prawach ucznia,
7. przeniesienie do szkoły obwodowej.
5. Sposób ukarania ucznia dostosowuje się do rodzaju wykroczenia, które popełnił.
6. O przeniesienie ucznia do szkoły obwodowej wnioskuje się gdy:
1. notoryczne łamie przepisy regulaminu szkolnego,
2. otrzymał kary przewidziane w regulaminie, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą
pożądanych efektów,
3. zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu
innych uczniów,
4. dopuszcza się czynów łamiących prawo, np.: kradzieże, wymuszenia, zastraszanie.
7. Szkoła informuje rodziców (opiekunów prawnych) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub
zastosowaniu wobec niego kary terminie 3 dni od ich udzielenia.
§ 36
Ocenianie uczniów
1. Ocenianie uczniów następuje według regulaminu wewnątrzszkolnego systemu oceniania – załącznik do Statutu nr 1.
§ 37
Tryb odwoławczy
1. Uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo do wniesienia odwołania od udzielonej kary
w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia o ukaraniu.
2. Odwołania składa się w formie pisemnej:
1. do Dyrektora Szkoły od kar udzielonych przez wychowawcę,
2. do organu prowadzącego od kar udzielonych przez Dyrektora Szkoły.
3. Dyrektor Szkoły rozpatruje skargę w ciągu 3 dni.
4. Organ prowadzący rozpatruje skargę na najbliższym posiedzeniu .

Rozdział V
Obowiązki i prawa pracowników szkoły

§ 38

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników obsługi.
2. Organ prowadzący zatrudnia nauczycieli i pracowników obsługi na zasadach najkorzystniejszych dla poziomu nauczania i możliwości finansowych szkoły. Zakres obowiązków i czas pracy ustala Dyrektor Szkoły.
3. Wynagrodzenie pracowników Szkoły ustala organ prowadzący.

§ 39
Nauczyciel jest osobą decydującą w procesie nauczania. Jego praca jest traktowana jako akt twórczy. Szkoła dba by nauczyciele posiadali odpowiednie kwalifikacje i walory osobiste.

§ 40

1.Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i powierzonych jego opiece uczniów.
1. Do obowiązków nauczyciela należy:
a) kontrolować systematycznie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bhp,
b) przestrzegać zapisów statutowych,
c) zapoznawać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie,
d) usuwać drobne usterki względnie zgłaszać je Dyrektorowi,
e) na boiskach sportowych używać tylko sprawnego sprzętu,
f) na każdej lekcji kontrolować obecność uczniów,
g) pełnić dyżury zgodnie z opracowanym harmonogramem,
h) przygotowywać się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych,
i) dbać o poprawność językową uczniów,
j) stosować zasady oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami,
k) podnosić i aktualizować wiedzę i umiejętności pedagogiczne,
l)służyć pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną,
ł) wzbogacać warsztat pracy i dbać o powierzone pomoce i sprzęt,
m) aktywnie uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nauczycieli,
n) stosować nowatorskie metody pracy i programy nauczania.
2. Dyrektor powierza jednemu nauczycielowi opiekę nad grupą uczniów podczas zajęć
edukacyjnych ujętych w planie organizacji Szkoły.
3. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod
warunkiem, że Dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmie w tym czasie inny
pracownik Szkoły.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroba nauczyciela) dopuszczalne jest łączenie grup uczniów (również całych klas) i przekazanie jednemu nauczycielowi opieki nad tą grupą.
5 .Ucznia może zwolnić z danej lekcji Dyrektor Szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel danych zajęć edukacyjnych, na pisemny wniosek rodziców, w którym podano przyczynę zwolnienia oraz dzień i godziną wyjścia ze szkoły.
6. Nauczyciel nie może wyprosić ucznia z klasy, jeśli nie może zapewnić mu odpowiedniej opieki.

§ 41

1. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.
2. Nauczyciel uwzględnia prawo rodziców do:
1. znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w klasie
i w szkole,
2. znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,
3. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego postępów w nauce i zachowaniu,
4. uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci,
5. wyrażania i przekazywania organom sprawującym nadzór pedagogiczny opinii na temat
pracy Szkoły.
§ 42
Zespoły przedmiotowe

1. Spośród nauczycieli tego samego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych tworzone są
zespoły przedmiotowe takie jak: kształcenia zintegrowanego, humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy, artystyczny i wychowania fizycznego.
2. Zadania zespołów obejmują:
1. wybór programów nauczania,
2. zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów
nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych,
3. podnoszenie poziomu nauczania poprzez wymianę doświadczeń,
4. poszerzanie i aktualizowanie wiedzy w zakresie nauczanego przedmiotu poprzez
organizowanie narad, dyskusji itp.,
5. opracowanie Przedmiotowych Systemów Oceniania,
6. analiza wyników sprawdzianu po klasie szóstej oraz opracowanie działań oprawiających
wyniki sprawdzianu po klasie szóstej,
7. organizowanie doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
8. wykonywanie zadań zleconych przez Dyrektora.
3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora.
4. Przewodniczący zespołu odpowiedzialny jest za opracowanie szczegółowego programu pracy zespołu oraz jego systematyczną działalność zgodną z programem.
5. Zespoły co najmniej dwukrotnie w ciągu roku przedstawiają Radzie Pedagogicznej sprawozdanie ze swej działalności.
6. W miarę potrzeb mogą być powoływane inne zespoły problemowo-zadaniowe.

§ 43

1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą.”
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca w miarę możliwości powinien opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Szkoły.
4. Zadaniem każdego wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz
przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,
2. inspirowanie działań zespołowych uczniów,
3. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole oraz między uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
5. Wychowawca w celu realizacji zadań o których mowa w pkt.4:
1. otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swych wychowanków,
2. planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski, ustala treści i formę zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych,
3. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),
4. utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
a) poznania ich i ustalania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
b) współdziałania z rodzicami w działaniach wychowawczych,
c) włączania rodziców w sprawy życia klasy i Szkoły;
5. współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności (także zdrowotnych) oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. Organizuje odpowiednie formy tej pomocy na terenie Szkoły i placówkach pozaszkolnych, zgodnie z zarządzeniem MEN w sprawie udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

§ 44
Obowiązki i prawa pracowników określa Kodeks pracy.


Rozdział VI
Sposoby uzyskiwania środków finansowych na działalność Szkoły
§ 45
1. Działalność Szkoły finansowana jest z:
- należnej subwencji oświatowej,
- dotacji z Gminy Jarocin,
- dotacji celowych,
- dotacji od osób prawnych,
- dobrowolnych wpłat rodziców’
- składek członkowskich,
- darowizn, zapisów i spadków,
- odsetek od wkładów zgromadzonych na rachunku bankowym Stowarzyszenia,
- działalności statutowej Stowarzyszenia.
2. Środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność Szkoły dysponuje Zarząd.
3. Zarząd może przekazać Dyrektorowi uprawnienie do dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność Szkoły w zakresie określonym uchwałą Zarządu.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 46
Regulaminy określające działalność organów szkoły nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświatowym.


§ 47
Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

§ 48
Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 49
Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określa organ prowadzący.
§ 50
Nowelizacja Statutu Szkoły może nastąpić w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Żak” na wniosek jednego z organów szkoły.

§ 51
Zmiany w Statucie Szkoły mogą nastąpić z urzędu tylko wtedy, gdy należy dostosować jego przepisy do obowiązującego prawa. Poprawki takie wprowadza do Statutu Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Żak”.
§ 52
O likwidacji Szkoły decyduje Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Żak”.

§ 53
Szkołę można zlikwidować z końcem roku szkolnego. W tym przypadku Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Szkole ”Żak” jest zobowiązany co najmniej 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze likwidacji rodziców, uczniów , pracowników i właściwego terytorialnie Kuratora Oświaty.
§ 54
Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się właściwemu organowi prowadzącemu ewidencję, do której była wpisana szkoła.

§ 55
Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 23.11.2010 roku.Opublikował: Marcin Frąszczak
Publikacja dnia: 15.11.2012
Podpisał: admin admin
Dokument z dnia: 15.11.2012
Dokument oglądany razy: 707