bip.gov.pl
RSS
A A A
SmodBIP

Statut


S T A T U T
NIEPUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PRUSACH

Spis treści
1. Rozdział I Postanowienia ogólne s.1
2. Rozdział II Cele i zadania s.2
3. Rozdział III Organy Niepublicznego Gimnazjum s.5
4. Rozdział IV Organizacja Niepublicznego Gimnazjum s.7
5. Rozdział V Obowiązki i prawa pracowników Szkoły s.15
6. Rozdział VI Sposoby uzyskiwania środków finansowych na działalność Szkoły s.18
7. Rozdział VII Postanowienia końcowe s.18


Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
Objaśnienia
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1. szkole – należy przez to rozumieć Niepubliczne Gimnazjum w Prusach,
2. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie, oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 256 z 2004 r. poz. 2572 z późniejszymi zmianami),
3. statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły,
4. osobie prowadzącej szkołę – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Żak”,
5. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – należy przez to rozumieć także inną poradnię
specjalistyczną lub instytucję, w tym placówkę niepubliczną, świadczącą poradnictwo i specjalistyczną pomoc dla dzieci i młodzieży,
6. dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły,
8. MEN- Ministerstwo Edukacji Narodowej,
9. zarządzie – należy rozumieć Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Żak”.

§ 2
1 .Nazwa szkoły brzmi: Niepubliczne Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Prusach.
2. Adres szkoły: Prusy 52, 63-230 Witaszyce.
3. Szkoła używa pieczęci o nazwie: Niepubliczne Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego
w Prusach.

§ 3

1. Organem założycielskim i osobą prowadzącą Niepubliczne Gimnazjum w Prusach jest Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Żak” z siedzibą w Prusach, które posiada osobowość prawną.
2. Organem prowadzącym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest: Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Kaliszu.
3. Niepubliczne Gimnazjum w Prusach jest niepubliczną placówką liczącą 3 oddziały, funkcjonującą na zasadach szkoły publicznej. Placówka działa w oparciu o art. 82 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004. Nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami).

Rozdział II

Cele i zadania

§ 4
Szkoła jest instytucją wychowującą i kształcącą zgodnie z humanistycznym systemem wartości, tradycjami narodu polskiego, jego historii i kultury oraz ogólnoludzkimi normami moralnymi.
§ 5
Szkoła wychowuje uczniów w duchu tolerancji, partnerstwa, wolności wyznaniowej i równości.
§ 6
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej:
1.umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do kontynuacji nauki w kolejnym etapie kształcenia oraz kontroluje jego realizację,
2. uczy traktowania wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą
w sobie w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,
3. rozwija sprawność umysłową oraz osobiste zainteresowania: artystyczne, sportowe,
poznawcze i społeczne poprzez organizowanie wielu form zajęć pozalekcyjnych,
4. umożliwia rozwój talentów,
5. upowszechnia wiedzę ekologiczną, prozdrowotną i kształtuje właściwe postawy wobec
problemów ochrony środowiska,
6. sprawuje opiekę nad uczniami z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji
i ochrony zdrowia,
7. udziela uczniom pomocy pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej,

8. kształtuje aktywne postawy uczniów świadomych swoich zainteresowań i uzdolnień,
ukierunkowanych na pobudzenie ciekawości poznawczej oraz motywację do dalszej
edukacji,
9. poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.
10. wspomaga wychowawczą rolę rodziny,
11. przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
12 .zatrudnia nauczycieli posiadających określone kwalifikacje, zgodnie z przepisami,
13. zapewnia uczniom i pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki w czasie ich pobytu w szkole, podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych organizowanych przez szkołę i poza jej terenem,
14. organizuje gimnastykę korekcyjną dla dzieci szkolnych z odchyleniami w prawidłowej budowie i postawie ciała.
2. Wyżej wymienione cele i zadania są realizowane zgodnie z:
1. szkolnym regulaminem,
2. wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania,
3 .podstawą programową kształcenia ogólnego,
4. szkolnym programem wychowawczym i profilaktycznym.

§ 7
W szkole uczniowie winni kształcić swoje umiejętności wykorzystywania zdobywanej wiedzy, aby w ten sposób lepiej przygotować się do pracy w warunkach współczesnego świata. Nauczyciele stwarzają uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności:
1. planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się, przyjmowania coraz większej
odpowiedzialności za własną naukę,
2. skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach.
3. prezentacji własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi,
4. posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień,
5. efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich,
podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji,
6 .skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm,
7 .rozwiązywania problemów w twórczy sposób,
8 .poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz
efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

9. odnoszenie do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenie potrzebnych doświadczeń i
nawyków,

10. rozwoju sprawności umysłowej i techniki negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i
problemów społecznych.
§ 8
Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku ucznia poprzez:
1. zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów,
2. systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,
3. realizowanie programu wychowawczego.

§ 9
Szkoła wspiera rozwój zainteresowań uczniów oraz przygotowuje do olimpiad przedmiotowych i konkursów.

§ 10

Statutowe cele i zadania szkoły realizują nauczyciele wraz z uczniami na zasadach partnerskich
w procesie edukacyjnym oraz działalności pozalekcyjnej i pozaszkolnej we współpracy z rodzicami.

Rozdział III

Organy Niepublicznego Gimnazjum

§ 11
1. Organami szkoły są:
a) Dyrektor,
b) Rada Pedagogiczna,
c) Rada Rodziców,
d) Samorząd Uczniowski


§ 12
Wymienione wyżej organy kolegialne pracują w oparciu o uchwalone regulaminy działalności.


§ 13
1.Kompetencje poszczególnych organów funkcjonujących w szkole:
1. Dyrektor Niepublicznego Gimnazjum powoływany jest przez Zarząd Stowarzyszenia
Pomocy Szkole „Żak” i wykonuje następujące zadania:
a) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły,
b) sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców,
c) przewodniczy Radzie Pedagogicznej,
d) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem; niezgodne zaś
wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący oraz organ sprawujący
nadzór pedagogiczny,
e) zapewnia nauczycielom pomoc w realizacji ich zadań, inspiruje i wspomaga
nauczycieli w podejmowaniu działań zmierzających do podnoszenia poziomu pracy
szkoły i realizowania nowatorstwa pedagogicznego,
f) za zgodą Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Żak” ustanawia stanowisko
wicedyrektora powierzając je wybranej przez siebie osobie,
g) występuje z wnioskiem o zatrudnienie i zwolnienie pracowników do organu
prowadzącego,
h) wnioskuje o przyznanie nagród i kar dla pracowników do organu prowadzącego,
i) w ramach ustalonych zasad przez organ prowadzący dysponuje środkami
finansowymi,
j) opracowuje arkusz organizacyjny,
k) dba o powierzone mienie,
l) wydaje polecenia służbowe,
ł) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne
zezwalające na realizację tego obowiązku poza szkołą i przeprowadzenie egzaminu
klasyfikacyjnego,
m) reprezentuje szkołę na zewnątrz,
n) współpracuje z Zarządem i Radą Pedagogiczną ,
o) rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe między organami,
p) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami,
r) prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami,
s) w uzgodnieniu z Zarządem Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Żak” decyduje o nauczaniu indywidualnym.

2. Rada Pedagogiczna Gimnazjum w Prusach jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład Rady wchodzą wszyscy uczący w Gimnazjum. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 członków Rady. W przypadku równości głosów, głos decydujący podejmuje dyrektor szkoły- przewodniczący Rady Pedagogicznej. Uchwały powinny mieć charakter aktu prawnego. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia.
2.1.Rada Pedagogiczna wykonuje następujące zadania:
a) zatwierdza plany pracy szkoły,
b) zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
c) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
d) odpowiada wraz z dyrektorem Szkoły za realizację programu nauczania,
e) opiniuje tygodniowy podział godzin,
f) podejmuje uchwały w sprawach skreślenia z listy uczniów,
g) odpowiada za bezpieczeństwo uczniów znajdujących się w Szkole i na terenie
obiektu,
h) rozpatruje kwestie dydaktyczne i wychowawcze,
i) jest organem doradczym dyrektora Szkoły.


Nauczyciele wchodzący w skład Rady są dla uczniów przykładem postaw moralnych
i etycznych, wykazujący dbałość o kulturę języka polskiego i szacunek dla drugiego
człowieka


3. Samorząd Uczniowski:

3.1. Samorząd Uczniowski powołany zostaje z inicjatywy uczniów jest organem
reprezentującym społeczność uczniowską.
3.2. W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą przedstawiciele wszystkich klas
wybranych przez zebranie ogółu uczniów poszczególnych klas.
3.3. Zasady wyboru przedstawicieli klas oraz tryb pracy Samorządu określa jego regulamin.
3.4. Pierwszy regulamin opracowuje Rada Nauczycieli.


4. Rada Rodziców:

4.1. Rada Rodziców jest organem doradczym Dyrekcji Szkoły.
4.2. Do jej obowiązków należy:

- współdziałanie przy tworzeniu budżetu szkoły i jego opiniowanie,
- wnioskowanie o rozszerzenie lub zmianę programu zajęć dodatkowych,
zmian organizacyjnych Szkoły, innych działań poprawiających funkcjonowanie
szkoły oraz wskazywanie źródeł ich finansowania
- współdziałanie przy organizacji imprez i udział w uroczystościach szkolnych,
- bieżąca pomoc i współpraca z Dyrekcją Szkoły w rozwiązywaniu problemów.

Spotkania Dyrektora czy Rady pedagogicznej z Radą Rodziców nie są ograniczone żadnymi terminami i mogą być organizowane na wniosek każdej ze stron.

§ 14
Zasady rozwiązywania konfliktów

1. Dyrektor rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady, jeżeli w regulaminie je pominięto. Reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba o ich autorytet.. Przyjmuje wnioski
i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem. Dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie szkoły. W swojej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego. W związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy szkoły i nie służy rozwojowi jego wychowanków. W przypadku braku porozumienia, Dyrektor przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia osobie prowadzącej.
2. Ustala się sposób postępowania uczniów w sprawach spornych:
1. uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do wychowawcy klasy, który rozstrzyga sporne kwestie,
2. sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do Dyrektora, od decyzji, którego można odwołać się w ciągu 7 dni do organu założycielskiego.


Rozdział IV
Organizacja Niepublicznego Gimnazjum

§ 15
1. Rok szkolny trwa 12 miesięcy ( od 1 września do 31 sierpnia roku następnego) i składa się
z dwóch okresów, przedzielonych dwutygodniowymi feriami.
2. Po zakończeniu nauki uczniom przysługują co najmniej dwumiesięczne wakacje.
3. Termin ferii, wakacji oraz innych dni wolnych od nauki wyznacza dyrektor uwzględniając
kalendarz roku szkolnego.
§ 16
Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora. Arkusz organizacji szkoły podstawowej zatwierdza osoba prowadząca.

§ 17
Podstawową jednostką organizacyjną szkoły podstawowej jest oddział. Liczba uczniów w oddziale nie powinna być większa niż 25. Uczniowie w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem nauczania.

§ 18
1. Lekcje prowadzone są przez 5 dni w tygodniu w godzinach ustalonych obowiązującym
rozkładem zajęć.
2. Czas trwania lekcji wynosi 45 minut.
3. Zajęcia dodatkowe i uzupełniające odbywają się w czasie ustalonym przez osobę prowadzącą
i dyrektora Szkoły.

§ 19
1. Szkoła prowadzi rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2. O przyjęciu uczniów wszystkich klas decyduje osoba prowadząca i dyrektor Szkoły.
3. W pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie od najwyższej średniej na świadectwie oraz
minimum dobrym zachowaniu.

§ 20
Warunkiem przyjęcia do szkoły jest poddanie się procedurze kwalifikacyjnej.

§ 21
Tryb i termin przeprowadzania naboru określa odrębny regulamin przygotowany przez Dyrektora szkoły.

§ 22

Przyjęcie do szkoły następuje na podstawie uchwały Komisji Rekrutacyjnej.

§ 23

1. Rodzice ucznia podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:
1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
3. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,
4. bieżącego kontrolowania postępów dziecka w nauce,
5.usprawiedliwiania nieobecności dziecka w szkole, jeśli nieobecność wystąpiła za ich
wiedzą i zgodą,
6. uczestniczenia w zebraniach klasowych.


§ 24
Prawa uczniów

1. Uwzględniając treści zawarte w Konwencji o Prawach Dziecka uczeń ma prawo do:
1. wolności myśli, sumienia oraz przekonań religijnych,
2. pełnej integracji w przypadku niepełnosprawności w zespole klasowym w duchu
tolerancji i akceptacji,
3. ochrony przed dyskryminacją,
4. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,
5. rzetelnej i sprawiedliwej oceny swego zachowania i postępów w nauce oraz uzyskiwania
na bieżąco informacji o ocenie swojej wiedzy i umiejętności,
6. znajomości zasad przeprowadzania sprawdzianów wiedzy i umiejętności określanych
w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania,
7. dwóch nie przygotowań w semestrze zgłoszonych przed rozpoczęciem lekcji z podaniem
przyczyny,
8. uczestniczenia w organizowanych przez szkołę lub poza szkołą konkursach, zawodach,
olimpiadach,
9. uczestniczenia w wycieczkach i imprezach organizowanych przez klasę lub szkołę,
10. udziału pod opieką wychowawcy w imprezach klasowych i szkolnych takich jak:
a) Dzień Wiosny – wyjście poza szkołę wymaga zgłoszenia imprezy i wypełnienia
karty wycieczki,
b) Prima Aprilis – dopuszcza się w tym dniu kulturalne i w dobrym tonie żarty na
terenie szkoły,
c) Święto Szkoły,
d) Dzień Dziecka i Sportu,
e) Świąt szkolnych i klasowych,

11. odpoczynku w przerwach świątecznych i w czasie ferii; na ten czas nie zadaje się żadnych
prac. Nie należy też przeprowadzać prac pisemnych w pierwszych trzech dniach po
przerwach świątecznych i feriach,


12. usprawiedliwionego nieprzygotowania do lekcji:
a) jeżeli usprawiedliwiona nieobecność były dłuższa (jeden dzień),
b) czas na uzupełnienie wiadomości – do 1 tygodnia od przyjścia dziecka do szkoły;

§ 25
Obowiązki uczniów

1. Uczeń ma obowiązek:
1. opanować wiedzę określoną ustalonym programem nauczania lub programem autorskim
nauczyciela danego przedmiotu,
2. dbać o godność i honor szkoły, budować jej autorytet poprzez swoje zachowanie i naukę
w szkole i poza nią,
3. przestrzegać zarządzeń i postanowień Rady Pedagogicznej oraz Dyrektora Szkoły,
4. posiadać komplet obowiązujących w danej klasie podręczników, zeszytów i przyborów
szkolnych,
5. regularnie i punktualnie uczęszczać na wszystkie zajęcia lekcyjne oraz deklarowane zajęcia
pozalekcyjne,
6. w przypadku długoterminowego zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego niezwłocznie
dostarczyć do wychowawcy zaświadczenie lekarskie,
7. przygotowywać się do zajęć edukacyjnych, brać aktywny udział w lekcjach oraz
uzupełniać braki wynikające z absencji (w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły),
prowadzić starannie zeszyty i wykonywać prace domowe zgodnie z wymogami nauczyciela
przedmiotu,
8. podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkole i poza nią zachowywać się kulturalnie
– odpowiednio do miejsca i sytuacji,
9. okazywać szacunek wychowawcom, nauczycielom oraz pozostałym pracownikom Szkoły,
10. posiadać i ubierać na zajęcia strój szkolny, ustalony i zatwierdzony przez społeczność
szkolną,
11. dbać o estetyczny wygląd i ubiór:
a) ubranie ucznia powinno być skromne, czyste i schludne, zakrywające nagie
części ciała,
b) zabrania się noszenia do szkoły kosztownej biżuterii, ekscentrycznych ozdób
i fryzur, robienia makijażu, malowania paznokci, farbowania włosów oraz
zakładania kolczyków w miejscach stwarzających zagrożenie zdrowotne,
c) w okresie jesienno – zimowym uczniowie powinni zmieniać obuwie, a okrycia
wierzchnie zostawiać w wyznaczonym miejscu (za okrycia i obuwie pozostawione
poza nią, szkoła nie ponosi odpowiedzialności),
12. przestrzegać zasad codziennej higieny osobistej,
13. posiadać ważną legitymację szkolną i okazywać ją na każde żądanie,
14. posiadać, w celach określonych przez wychowawcę, dzienniczek ucznia z pieczątką
Szkoły, podpisem wychowawcy klasy i podpisem rodziców,
15. okazywać pisemne usprawiedliwienie nieobecności w szkole w ciągu tygodnia od
powrotu na zajęcia, wystawione przez rodziców lub prawnych opiekunów,
16. w przypadku zwolnienia z zajęć w danym dniu okazać pisemne oświadczenie rodziców
lub prawnych opiekunów,
17. przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu w jakiejkolwiek postaci,
zażywania środków odurzających - na terenie szkoły, na zajęciach organizowanych przez
szkołę i poza nią,
18. przebywać na przerwach tylko w budynku szkolnym na holu kondygnacji, na której odbywają
się zajęcia lub na boisku i opuszczać je tylko za zgodą wychowawcy lub Dyrektora
Szkoły,
19. wchodzić na teren szkoły 15 minut przed rozpoczęciem lekcji; w uzasadnionych
sytuacjach (za zgodą pracowników szkoły) może wejść wcześniej, ale przebywać tylko
w szatni, zachowując ciszę i spokój,
20. po zakończeniu zajęć opuścić teren szkoły, przebywać w świetlicy szkolnej lub
w bibliotece,
21. natychmiast reagować na uwagi i polecenia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
22. nie stosować oraz przeciwstawiać się przejawom brutalności i złego zachowania oraz
używaniu wulgarnych słów,
23. przestrzegać zakazu używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń
multimedialnych w czasie lekcji:
a) w przypadku stwierdzenia ich niewłaściwego użytkowania zostaną one zabrane,
zdeponowane w sekretariacie szkoły i oddane rodzicom,
b) urządzenia powinny być wykorzystywane tylko w sytuacjach koniecznych, za
zgodą wychowawcy bądź dyrektora,
c) uczeń przynoszący w/w sprzęt oraz pieniądze i cenne przedmioty na teren
placówki robi to na własne ryzyko,
d) szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginione, zniszczone i skradzione
urządzenia;
24. wypełniać obowiązki dyżurnego według ustalonego przez wychowawcę lub szkolny
harmonogramu,
25. wykazywać troskę o mienie szkolne, szanować sprzęt i urządzenia, reagować na akty
wandalizmu ze strony kolegów, a także współdziałać w utrzymaniu porządku, czystości,
estetycznego wyglądu pomieszczeń szkolnych i otoczenia. Za wyrządzoną szkodę
odpowiadają materialnie rodzice ucznia, który tej szkody dokonał,
26. przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich
przeznaczenia (sala ćwiczeń , sala komputerowa, biblioteka szkolna).

§ 26
Nagrody i kary stosowane wobec uczniów

1. Uczeń nagradzany jest za:
1. bardzo dobrą i dobrą naukę,
2. wzorowe i bardzo dobre zachowanie,
3. osiągnięcia konkursach, olimpiadach i zawodach,
4. pracę na rzecz Szkoły i środowiska,
5. dzielność i odwagę,
6. wysoką frekwencję.
2. Rodzaje nagród:
1. pochwała wychowawcy klasy,
2. pochwała Dyrektora na forum klasy lub Szkoły,
3. dyplom,
4. ogłoszenie pochwały na tablicy informacyjnej Szkoły,
5. nagroda rzeczowa,
6. list pochwalny do rodziców ucznia,
7. świadectwo z wyróżnieniem (średnia ocen min. 4,75 oraz wzorowe lub bardzo dobre
zachowanie),
8. zamieszczenie informacji o wybitnych osiągnięciach na świadectwie szkolnym (zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego).
3. Uczeń może być ukarany za:
1. nieprzestrzeganie Statutu Szkoły i innych regulaminów obowiązujących w Szkole,
2. zaniedbywanie obowiązków szkolnych (wagary, nieuczęszczanie na dodatkowe zajęcia:
wyrównawcze, rewalidacyjne, logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, terapii
pedagogicznej, gimnastyki korekcyjnej, basenu lub zamiennie SKS),
3. niszczenie mienia szkoły,
4. palenie papierosów, używanie środków odurzających, picie alkoholu,
5. brak kultury osobistej, arogancję, wulgarność i zachowania demoralizujące,
6. naruszanie nietykalności osobistej kolegów, udział w bójkach lub pobiciach,
7. stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i dezorganizujących pracę szkoły,
8. kradzież, pomoc lub nakłanianie do niej, szantaż, wymuszenia,
9. fałszowanie dokumentów,
10.posiadanie niebezpiecznych narzędzi w szkole i na zajęciach przez nią organizowanych,
11.za szkalowanie dobrego imienia szkoły oraz innych osób,
12.brak poszanowania godności osobistej kolegów i wszystkich pracowników szkoły.
4. Rodzaje kar:
1. upomnienie wychowawcy klasy,
2. nagana wychowawcy z wpisem do zeszytu pochwał i uwag i powiadomienie rodziców
(opiekunów prawnych),
3. obniżenie oceny z zachowania,
4. indywidualne upomnienie lub nagana Dyrektora Szkoły,
5. powiadomienie organów ścigania,
6. zawieszenie w przypadku naruszenia regulaminu przez ucznia decyzją Dyrektora szkoły,
w indywidualnych prawach ucznia,
7. przeniesienie do szkoły obwodowej.
5. Sposób ukarania ucznia dostosowuje się do rodzaju wykroczenia, które popełnił.
6. O przeniesienie ucznia do szkoły obwodowej wnioskuje się gdy:
1. notoryczne łamie przepisy regulaminu szkolnego,
2. otrzymał kary przewidziane w regulaminie, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą
pożądanych efektów,
3. zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu
innych uczniów,
4. dopuszcza się czynów łamiących prawo, np.: kradzieże, wymuszenia, zastraszanie.
7. Szkoła informuje rodziców (opiekunów prawnych) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub
zastosowaniu wobec niego kary terminie 3 dni od ich udzielenia.

§ 27
Ocenianie uczniów

1.Ocenianie uczniów następuje według regulaminu wewnątrzszkolnego systemu oceniania –
załącznik do Statutu nr 1.

§ 28
Tryb odwoławczy

1. Uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo do wniesienia odwołania od udzielonej kary
w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia o ukaraniu.
2. Odwołania składa się w formie pisemnej:
1. do Dyrektora Szkoły od kar udzielonych przez wychowawcę,
2. do organu prowadzącego od kar udzielonych przez Dyrektora Szkoły.
3. Dyrektor Szkoły rozpatruje skargę w ciągu 3 dni.

Rozdział V
Obowiązki i prawa pracowników szkoły

§ 29

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników obsługi.
2. Dyrektor zatrudnia nauczycieli i pracowników obsługi na zasadach najkorzystniejszych dla
poziomu nauczania i możliwości finansowych szkoły. Zakres obowiązków i czas pracy ustala
Dyrektor Szkoły.
3. Wynagrodzenie pracowników Szkoły ustala organ prowadzący.

§ 30
Nauczyciel jest osobą decydującą w procesie nauczania. Jego praca jest traktowana jako akt twórczy. Szkoła dba, by nauczyciele posiadali odpowiednie kwalifikacje.

§ 31

1.Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i powierzonych jego opiece uczniów.
1. Do obowiązków nauczyciela należy:
a) kontrolować systematycznie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bhp,
b) przestrzegać zapisów statutowych,
c) zapoznawać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie,
d) usuwać drobne usterki względnie zgłaszać je Dyrektorowi,
e) na boiskach sportowych używać tylko sprawnego sprzętu,
f) na każdej lekcji kontrolować obecność uczniów,
g) pełnić dyżury zgodnie z opracowanym harmonogramem,
h) przygotowywać się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych,
i) dbać o poprawność językową uczniów,
j) stosować zasady oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami,
k) podnosić i aktualizować wiedzę i umiejętności pedagogiczne,
l)służyć pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną,
ł) wzbogacać warsztat pracy i dbać o powierzone pomoce i sprzęt,
m) aktywnie uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nauczycieli,
n) stosować nowatorskie metody pracy i programy nauczania.
2. Nauczyciel w szczególności ma prawo do:
a) współdziałania w formułowaniu programu wychowawczego Szkoły,
b) kreowania własnych metod nauczania i stosowania ich w porozumieniu
z Dyrektorem szkoły,
c) egzekwowania od uczniów sformułowanych przez siebie wymagań,
d) aktywnego współtworzenia oblicza Szkoły.
2. Dyrektor powierza jednemu nauczycielowi opiekę nad grupą uczniów podczas zajęć
edukacyjnych ujętych w planie organizacji Szkoły.
3. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod
warunkiem, że Dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmie w tym czasie inny
pracownik Szkoły.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroba nauczyciela) dopuszczalne jest łączenie
grup uczniów (również całych klas) i przekazanie jednemu nauczycielowi opieki nad tą grupą.
5 .Ucznia może zwolnić z danej lekcji Dyrektor Szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel danych
zajęć edukacyjnych, na pisemny wniosek rodziców, w którym podano przyczynę zwolnienia oraz
dzień i godziną wyjścia ze szkoły.
6. Nauczyciel nie może wyprosić ucznia z klasy, jeśli nie może zapewnić mu odpowiedniej opieki.


§ 32

1. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.
2. Nauczyciel uwzględnia prawo rodziców do:
1. znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w klasie
i w szkole,
2. znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz
przeprowadzania egzaminów,
3. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego postępów w nauce
i zachowaniu,
4. uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci,
5. wyrażania i przekazywania organom sprawującym nadzór pedagogiczny opinii na temat
pracy Szkoły.


§ 33
Zespoły przedmiotowe

1. Spośród nauczycieli tego samego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych tworzone są
zespoły przedmiotowe takie jak: kształcenia zintegrowanego, humanistyczny, matematyczno-
przyrodniczy, językowy, artystyczny i wychowania fizycznego.
2. Zadania zespołów obejmują:
1. wybór programów nauczania,
2. zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów
nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych,
3. podnoszenie poziomu nauczania poprzez wymianę doświadczeń,
4. poszerzanie i aktualizowanie wiedzy w zakresie nauczanego przedmiotu poprzez
organizowanie narad, dyskusji itp.,
5. opracowanie Przedmiotowych Systemów Oceniania,
6. analiza wyników sprawdzianu po klasie szóstej oraz opracowanie działań oprawiających
wyniki sprawdzianu po klasie szóstej,
7. organizowanie doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
8. wykonywanie zadań zleconych przez Dyrektora.
3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora.
4. Przewodniczący zespołu odpowiedzialny jest za opracowanie szczegółowego programu pracy
zespołu oraz jego systematyczną działalność zgodną z programem.
5. Zespoły co najmniej dwukrotnie w ciągu roku przedstawiają Radzie Pedagogicznej
sprawozdanie ze swej działalności.
6. W miarę potrzeb mogą być powoływane inne zespoły problemowo-zadaniowe.

§ 34

1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z
nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą.”
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca w miarę
możliwości powinien opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów,
ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Szkoły.
4. Zadaniem każdego wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w
szczególności:
1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz
przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,
2. inspirowanie działań zespołowych uczniów,
3. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole oraz między
uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
5. Wychowawca w celu realizacji zadań o których mowa w pkt.4:
1. otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swych wychowanków,
2. planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego
rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski, ustala treści i formę zajęć
tematycznych na godzinach wychowawczych,
3. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale uzgadniając z nimi i koordynując
ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna
jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych
jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),
4. utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
a) poznania ich i ustalania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
b) współdziałania z rodzicami w działaniach wychowawczych,
c) włączania rodziców w sprawy życia klasy i Szkoły;
5. współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności (także zdrowotnych) oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. Organizuje odpowiednie formy tej pomocy na terenie Szkoły i placówkach pozaszkolnych, zgodnie z zarządzeniem MEN w sprawie udzielania pomocy psychologicznej i
pedagogicznej.

Rozdział VI
Sposoby uzyskiwania środków finansowych na działalność Szkoły

§ 35
1. Działalność Szkoły finansowana jest z:
- należnej subwencji oświatowej,
- dotacji z Gminy Jarocin,
- dotacji celowych,
- dotacji od osób prawnych,
- dobrowolnych wpłat rodziców’
- składek członkowskich,
- darowizn, zapisów i spadków,
- odsetek od wkładów zgromadzonych na rachunku bankowym Stowarzyszenia,
- działalności statutowej Stowarzyszenia.

2. Środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność Szkoły dysponuje Zarząd.
3. Zarząd może przekazać Dyrektorowi uprawnienie do dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność Szkoły w zakresie określonym uchwałą Zarządu.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 36
Regulaminy określające działalność organów szkoły nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświatowym.


§ 37
Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

§ 38
Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 39
Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określa organ prowadzący.
§ 40
Nowelizacja Statutu Szkoły może nastąpić w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Żak” na wniosek jednego z organów szkoły.

§ 41
Zmiany w Statucie Szkoły mogą nastąpić z urzędu tylko wtedy, gdy należy dostosować jego przepisy do obowiązującego prawa. Poprawki takie wprowadza do Statutu Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Żak”.
§ 42
O likwidacji Szkoły decyduje Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Żak”.

§ 43
Szkołę można zlikwidować z końcem roku szkolnego. W tym przypadku Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Szkole ”Żak” jest zobowiązany co najmniej 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze likwidacji rodziców, pełnoletnich uczniów i właściwego terytorialnie Kuratora Oświaty.

§ 44
Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się właściwemu organowi prowadzącemu ewidencję, do której była wpisana szkoła.


§ 45
Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2011 roku.Opublikował: Marcin Frąszczak
Publikacja dnia: 15.11.2012
Podpisał: admin admin
Dokument z dnia: 15.11.2012
Dokument oglądany razy: 771