bip.gov.pl
RSS
A A A
SmodBIP

Wewnątrzszkolny System Oceniania

REGULAMIN
WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA
NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W PRUSACH

Opracowany w oparciu o
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 199, poz. 2046) Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o ;systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późniejszymi zmianami).
§ 1
Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego
1. Przedmiotem oceniania wewnątrzszkolnego są wiadomości i umiejętności oraz zacho-wanie ucznia.
2. Ocenianie stanowi zwartą informację na temat osiągnięć edukacyjnych oraz zachowaniu ucznia za miniony okres nauki
3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu
 Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
 Udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
 Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o po-stępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
 Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycz-no - wychowawczej.
4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzy-skania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obo-wiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 Ustalanie kryteriów oceny zachowania;
 Ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązko-wych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach określonych w § 5 i § 9 WSO;
 Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
 Ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych za-jęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 12 ust. 2 i § 13 ust. 3 rozporządzenia oraz w § 5 i § 9 WSO.
 Ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 Ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce
5. Szczegółowe cele i zakresy oceniania wewnątrzszkolnego określają Przedmiotowe Systemy Oceniania, zwane dalej PSO.
§ 2
Klasyfikacja
1. W trakcie trwania roku szkolnego dokonywana będzie jedna klasyfikacja śródroczna.
2. Klasyfikacja śródroczna obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz za-chowania przeprowadzona będzie w drugiej połowie stycznia.
3. Klasyfikacja roczna obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowa-nia przeprowadzona będzie w czerwcu zgodnie z aktualnym rozporządzeniem o organi-zacji roku szkolnego.
4. Klasyfikacja końcowa dotyczy uczniów klas VI jako programowo najwyższych.
5. Na klasyfikację końcową składają się oceny wszystkich obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania, uzyskane przez ucznia jako roczne, w klasie pro-gramowo najwyższej.
§ 3
Ustalanie ocen klasyfikacyjnych
1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edu-kacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący te zajęcia, zgodnie z procedurą i kryteriami zawartymi w § 5 WSO i szczegółowymi ustaleniami zawartymi w PSO
2. Ocena zachowania ustalana jest przez wychowawcę klasy zgodnie z procedurą i kryte-riami zawartymi w § 9 WSO.
3. Sformułowanie i wpisanie do dziennika ocen z zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych oraz ocen zachowania dokonywane jest na tydzień przed klasyfikowa-niem rocznym.
4. W przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w trybie niezgodnym z przepisami prawa, rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwołać się do dyrektora szkoły. Szczegółowe warunki i tryb odwołania określa § 13 WSO
§ 4
Ocenianie w klasach I-III
1. W klasach I - III ocena śródroczna i roczna jest oceną opisową.
2. Ocena obejmuje opis zachowania i osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć obowiązko-wych.
3. W ocenie bieżącej pracy ucznia można stosować ocenę:
• słowną wyrażoną ustnie
• pisemną
• wyrażoną symbolem graficznym.
4. Przy ocenianiu osiągnięć ucznia z dodatkowych zajęć edukacyjnych i religii stosuje się ocenę wyrażoną stopniem zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w klasach IV–VI
§ 5
Ocenianie w klasach IV-VI
1. Ocenianie bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i klasyfikacyjne roczne w klasach IV-VI wyrażane jest w stopniach wg następującej skali:
6 – celujący cel.
5 – bardzo dobry bdb.
4 – dobry db.
3 – dostateczny dst.
2 – dopuszczający dop.
1 – niedostateczny ndst.
2. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (opiekunów prawnych).
3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę a sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne jest udostępniana wnioskującym.
4. Kryteria wymagań na poszczególne stopnie.
b) celujący
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który odznacza się specjalnymi zainteresowaniami. Posiada zasób wiedzy określony programem nauczania oraz wiedzą znacznie wykra-czającą poza program nauczania. Obejmuje treści stanowiące efekt samodzielnej pracy. Uczestniczy w szkolnych, pozaszkolnych konkursach, olimpiadach przedmio-towych. Umiejętnie wykorzystuje wiedzę w nowych sytuacjach poznawczych. Pra-cuje systematycznie jest aktywny na lekcjach, wykonuje dodatkowe zadania wykra-czające poza obowiązkowe czynności procesu lekcyjnego.
c) bardzo dobry
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres treści określo-nych programem. Posiada wiedzę uzyskaną w wyniku rozwijania dodatkowym zain-teresowaniem przedmiotem oraz umiejętność korzystania z różnych źródeł. Uczest-niczy w szkolnych konkursach. Posiada umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w nowych sytuacjach poznawczych. Pracuje systematycznie i aktywnie bierze udział w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz dobrowolnie wykonuje różne prace związane ze zdobywaniem i integracją zdobytej wiedzy.
d) dobry
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował treści istotne w strukturze przedmiotu w zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych. Wy-kazuje się umiejętnością stosowania wiadomości w sytuacjach typowych, według wzorów znanych z lekcji i podręczników. Jest aktywny na lekcjach i wykonuje zada-nia związane z procesem lekcyjnym oraz dodatkowo wynikające ze specyfiki danego przedmiotu.
e) dostateczny
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych.
f) dopuszczający
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń który ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych w podstawach programowych, ale nie przekreślają one możliwości uzyskania przez niego podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki.
g) niedostateczny
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych w podstawach programowych, których zakres nie ro-kuje możliwości uzyskania przez niego podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki.

5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć (szczegóły w PSO).
6. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
§ 6
Formy sprawdzania i oceniania
1. Formy sprawdzania i ich ilość w semestrze
a) Formy ustne:
o wypowiedzi na określony temat,
o aktywność.
b) Formy pisemne:
o prace klasowe,
o prace domowe,
o sprawdziany, testy,
o opracowania, referaty.
c) Formy sprawnościowe
o problemowe (doświadczalne),
o praktyczne m.in. twórcze (wytwory),
2. Ilość ocenionych form w semestrze przyjętych ogólnie (szczegóły w PSO)
a) testy 1 – 3
b) prace klasowe 1 – 6
c) sprawdziany 1 – 4
d) prace domowe 1 – 4
e) ćwiczenia problemowe 1 – 4
f) ćwiczenia praktyczne 1 – 5 ( wytwory)
g) aktywność 3 plusy – ocena bdb.
h) estetyka zeszytu przedmiotowego, stroju gimnastycznego – 1 ocena w semestrze.
3. Każda praca klasowa winna być zapowiedziana i poprzedzona lekcją utrwalającą, która określi treści i umiejętności objęte późniejszą diagnozą.
4. Nauczyciel powinien z tygodniowym wyprzedzeniem odnotować w dzienniku pracę klasową, by uniknąć ich nagromadzenia.
5. Obecność ucznia na pracach klasowych jest obowiązkowa. Jeżeli uczeń z przyczyn lo-sowych nie może ich pisać z całą klasą, powinien to uczynić w terminie tygodnia po przyjściu do szkoły.
6. Prace pisemne opatrzone recenzją, komentarzem uczeń powinien otrzymać w okresie 2 tygodni od ich napisania.
7. W tygodniu uczeń może pisać 3 dłuższe (pisane min.1 godz. lekcyjną) zapowiedziane formy pisemne.
8. W ostatnich 2 tygodniach przed klasyfikacją, weryfikacja wiedzy nie powinna dotyczyć całego materiału, co najwyżej z 3 ostatnich lekcji z wyjątkiem sprawdzania wiedzy, o którym mowa w §11 ust 4.
9. Uczeń zdobywa dodatkowe plusy za przygotowanie pomocy na lekcje, dostarczenie dodatkowych materiałów, eksponatów itp. Uzyskanie 3 plusów daje ocenę bdb.
10. Uczeń ma prawo być 2 razy w półroczu nie przygotowany do lekcji. Jednak swoje nie-przygotowanie musi zgłosić nauczycielowi na początku lekcji, by nauczyciel mógł od-notować ten fakt w dzienniku znakiem „ np” lub (-).
11. Jeśli uczeń nie zgłosi nauczycielowi faktu nieprzygotowania do lekcji otrzymuje ocenę ndst.
12. Po dłuższej (minimum tygodniowej) nieobecności w szkole uczniowi przysługują 3 dni na uzupełnienie zaległości w czasie których nie jest odpytywany.
§ 7
Zwolnienie z zajęć
1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć z wychowania fizycznego i informatyki.
2. Decyzję o zwolnieniu z zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ogra-niczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza. Rodzice (prawni opiekunowie) wnioskują do wychowawcy o zwolnienie ucznia z za-jęć wf. Wychowawca przedkłada wniosek dyrektorowi szkoły i informuje nauczycie-la wf o decyzji dyrektora.
3. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania za-miast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
§ 8
Ocenianie uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi
1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne, w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się lub deficyty roz-wojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z pro-gramu nauczania oraz zobowiązany jest opracować i podać uczniowi nowy zakres treści programowych i wymagań na oceny.
2. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidu-alnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia następuje na podstawie tego orzeczenia
3. Klasyfikacja śródroczna i roczna oraz oceny bieżące ucznia z upośledzeniem umysło-wym w stopniu umiarkowanym lub znacznym wyrażane są w formie opisu jego osią-gnięć z zajęć edukacyjnych i zachowania.
4. W oddziałach integracyjnych śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć eduka-cyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego usta-la nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela wspomagającego.

§ 9
Ocena zachowania
Kryteria ocen zachowania w klasach IV – VI
1. Zachowanie ucznia ocenia się na podstawie stopnia respektowania przez ucznia obowiązujących kryteriów ocen zachowania w klasach 4-6.
2. Śródroczną i roczną ocenę zachowania, począwszy od klasy IV, ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, na-ganne.
3. Zasady i kryteria oceniana zachowania zostają przedstawione uczniom i ich rodzi-com na początku roku szkolnego przez wychowawców klas na godzinach wycho-wawczych i na zebraniach z rodzicami.
4. Oceny zachowania są jawne dla ucznia i jego rodziców.
5. Zachowanie ucznia oceniane jest systematycznie przez cały rok szkolny.
6. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy. Ma on obowiązek uwzględnić ustne i pisemne uwagi i opinie nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów danej klasy i ocenianego ucznia. Wychowawca ma również obowiązek uwzględnić arkusz ocen proponowanych przez uczących, uczniów danej klasy i oce-nianego ucznia. Ocena zachowania ucznia zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną jest ostateczna, o ile nie zostaną zgłoszone zastrzeżenia.
7. Uczeń musi wypełnić wszystkie kryteria, aby otrzymać ocenę wzorową, bardzo do-brą, dobrą lub poprawną. Jedno poważne wykroczenie obniża ocenę na nieodpo-wiednią lub naganną. Ocena końcowa zachowania nie może być wyższa więcej niż 2 stopnie w skali ocen zachowania od żadnej z zaproponowanych w arkuszu ocen.
8. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyj-ną zachowania.
9. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności następujące obszary:
A. stosunek do obowiązków szkolnych,
B. kultura osobista,
C. zaangażowanie społeczne,
D. zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby.
10. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie może mieć wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
11. O grożącej uczniowi ocenie nieodpowiedniej lub nagannej uczeń i jego rodzice in-formowani są pisemnie lub ustnie za potwierdzeniem na miesiąc przed radą klasyfi-kacyjną. Jeśli uczeń z oceną co najmniej poprawną dopuści się rażących czynów w okresie 1 miesiąca przed radą klasyfikacyjną, wychowawca ma prawo do obniżenia oceny zachowania na nieodpowiednią lub naganną, natychmiast informując o tym rodziców.
12. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrekto-ra szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wy-chowawczych.
13. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została usta-lona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
14. W skład komisji wchodzą:
o dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne kierownicze stano-wisko - jako przewodniczący komisji,
o wychowawca klasy,
o wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
o przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
o przedstawiciel Rady Rodziców,
o przedstawiciel organu prowadzącego szkołę.
1. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niż-sza od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
2. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: skład komisji, termin jej posiedzenia, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uza-sadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez uczniów obowiązków szkolnych, ich kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, szkoły i środowiska, postawach wobec kolegów i innych osób, poszanowaniu i rozwoju własnej osoby, wykorzystywaniu posiadanych możliwości i uzdolnień oraz szans stwarzanych przez szkołę.

Zachowanie wzorowe
Stosunek do obowiązków szkolnych:
• uczeń osiąga wyniki nauczania maksymalne w stosunku do swoich możliwości,
• zawsze jest przygotowany do lekcji,
• sumiennie wykonuje polecenia nauczyciela, rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu oraz podejmowanych dobrowolnie różnorodnych prac i zadań, można na nim po-legać,
• bierze udział (jeżeli ma możliwości i predyspozycje) w konkursach, zawodach, im-prezach, uroczystościach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych lub czynnie uczest-niczy w ich organizowaniu,
• pilnie uważa na lekcjach,
• zawsze wzorowo wykonuje powierzone mu obowiązki,
• nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez ważnego powodu,
• nie ma żadnych godzin nieusprawiedliwionych,
• nie ma żadnych uwag negatywnych w dzienniku,
• nie ma żadnych celowych spóźnień.
Kultura osobista:
• nigdy nie używa wulgarnych słów, wykazuje wysoką kulturę słowa,
• jest tolerancyjny, szanuje godność osobistą i z szacunkiem odnosi się do innych osób,
• wzorowo zachowuje się na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą,
• dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą,
• zawsze nosi ujednolicony strój szkolny (mundurek) i obuwie zmienne,
• podczas uroczystości szkolnych nosi zawsze strój galowy
Zaangażowanie społeczne:
• umie współżyć w zespole,
• jest uczynny, chętnie pomaga innym,
• dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia,
• szanuje mienie własne, innych osób i społeczne,
• nie wykazuje przejawów agresji, przeciwstawia się przejawom przemocy, agresji i brutalności,
• dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
• zawsze wzorowo wykonuje powierzone mu obowiązki,
• wykazuje inicjatywę w podejmowaniu działalności na rzecz klasy, szkoły, środowi-ska lokalnego,
• postępuje zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dba o honor i tradycje szkoły.
Zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby:
• w szkole i poza szkołą zachowuje się bez zarzutu, godnie ją reprezentuje,
• sam dostrzega i właściwie reaguje na własne błędy i potknięcia,
• jest wzorem dla innych, nie ulega namowom, naciskom, potrafi bronić własnego zdania, nie daje się sprowokować,
• rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych lub poprzez samokształcenie,
• respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec siebie i innych,
• nie ulega nałogom.
Zachowanie bardzo dobre
Stosunek do obowiązków szkolnych:
• osiąga wyniki nauczania wysokie w stosunku do swoich możliwości,
• zawsze jest przygotowany do lekcji,
• wykonuje polecenia nauczyciela, podejmuje się wykonywania dodatkowych zadań na prośbę nauczyciela,
• angażuje się (jeżeli ma możliwości i predyspozycje) do udziału w konkursach, za-wodach, imprezach, uroczystościach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych lub czynnie uczestniczy w ich organizowaniu,
• pilnie uważa na lekcjach,
• nie ma godzin nieusprawiedliwionych,
• nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez ważnego powodu,
• nie ma żadnych celowych spóźnień,
• może mieć jedną uwagę negatywną w dzienniku i zastosowane środki zaradcze przyniosły pozytywne rezultaty.
Kultura osobista:
• nie używa wulgarnych słów, stosuje zwroty grzecznościowe,
• jest miły i uprzejmy we wszystkich kontaktach interpersonalnych,
• zachowanie na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą nie budzi zastrzeżeń,
• nosi obuwie zmienne i ma stosowny uczniowski wygląd zewnętrzny,
• dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą,
Zaangażowanie społeczne:
• umie współżyć w zespole,
• jest uczynny, w razie potrzeby pomaga innym,
• bardzo dobrze wykonuje powierzone mu obowiązki (np. dyżury, inne zobowiązania),
• szanuje mienie własne, innych osób i społeczne,
• nie wykazuje i przeciwstawia się przejawom przemocy i agresji.
• angażuje się w życie klasy,
• dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia,
• dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych.
• postępuje zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dba o honor i tradycje szkoły.
Zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby:
• zachowuje się bez zarzutu w szkole i poza nią,
• nie ulega namowom, naciskom, potrafi bronić własnego zdania, nie daje się sprowo-kować,
• właściwie reaguje na własne błędy i potknięcia,
• zmotywowany przez nauczycieli rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania,
• po zwróceniu uwagi natychmiast eliminuje uchybienia w swoim zachowaniu,
• respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec siebie i innych,
• nie ulega nałogom.

Zachowanie dobre
Stosunek do obowiązków szkolnych:
• osiąga wyniki nauczania adekwatne w stosunku do swoich możliwości,
• jest przygotowany do lekcji,
• podejmuje się wykonywania dodatkowych zadań na polecenie nauczyciela,
• uważa na lekcjach,
• wywiązuje się ze swoich obowiązków szkolnych,
• nie ma godzin nieusprawiedliwionych,
• może mieć trzy uwagi negatywne w dzienniku, a zastosowane środki zaradcze przy-noszą oczekiwane rezultaty,
• może sporadycznie w semestrze spóźnić się na lekcje.
Kultura osobista:
• zachowuje się odpowiednio do sytuacji,
• nie używa wulgarnych słów,
• stosuje zwroty grzecznościowe,
• nosi obuwie zmienne i ma stosowny uczniowski wygląd zewnętrzny,
• dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą.
Zaangażowanie społeczne:
• respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec siebie i innych,
• zachowanie na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą nie budzi poważnych zastrze-żeń (nie wymaga interwencji pedagoga, dyrektora szkoły, uczeń nie otrzymuje na-gan),
• wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków,
• angażuje się w życie klasy w wybrany przez siebie sposób lub na prośbę nauczycie-la,
• dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia,
• dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne, nie naraża innych,
• nie przejawia agresji słownej i fizycznej.
• szanuje mienie własne, innych osób i społeczne,
• dba o honor i tradycje szkoły.

Zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby:
• jego zachowanie nie budzi zastrzeżeń w szkole i poza nią,
• systematycznie i odpowiednio motywowany rozwija swoje zainteresowania i uzdol-nienia,
• stosowane środki zaradcze przynoszą pozytywne rezultaty, a uchybienia ulegają po-prawie po zwróceniu uwagi,
• nie ulega nałogom.


Zachowanie poprawne

Stosunek do obowiązków szkolnych:
• uczy się na minimum swoich możliwości, nie wykorzystuje całego swojego poten-cjału,
• motywowany nie podejmuje dodatkowych działań,
• wykonuje polecenia nauczyciela,
• zdarza mu się nie przygotować do lekcji (brak pracy domowej, podręcznika itp.),
• pozytywnie reaguje na uwagi nauczyciela,
• posiada do 5 negatywnych uwag
• ma do 6 godzin nieusprawiedliwionych,
• może mieć 5 spóźnień na lekcje.
Kultura osobista:
• wykazuje elementarną kulturę osobistą,
• nie używa wulgaryzmów,
• czasami nie zmienia obuwia,
• dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd, nosi odpowiedni strój szkolny.
Zaangażowanie społeczne:
• nie stosuje agresji słownej i fizycznej wobec otoczenia,
• dba o bezpieczeństwo swoje, nie naraża innych,
• szanuje mienie własne, innych osób i społeczne,
• sporadycznie podejmuje działania społeczne, ale tylko na polecenie nauczyciela,
• wykonuje powierzone mu obowiązki lub zobowiązania.
Zaangażowanie ucznia, poszanowanie i rozwój własnej osoby:
• jest biernym uczestnikiem życia szkolnego,
• uchybienia w zachowaniu ucznia nie wynikają ze złej woli i stosowane środki zarad-cze przynoszą rezultaty,
• nie ulega nałogom.


Zachowanie nieodpowiednie
Stosunek do obowiązków szkolnych:
• uczy się wyraźnie poniżej swoich możliwości,
• nie pracuje na lekcjach, często jest do nich nie przygotowany (nie odrabia prac do-mowych, nie przynosi podręczników, zeszytów itp.),
• nie reaguje właściwie na uwagi nauczyciela,
• zdarza mu się nie wykonywać poleceń nauczyciela,
• nie jest zainteresowany życiem klasy i szkoły,
• zaniedbuje obowiązki (dyżury, inne zobowiązania).
• ma powyżej 10 spóźnień na lekcje,
• ma do 15 godzin nieusprawiedliwionych.
Kultura osobista:
• przejawia niewłaściwe zachowania wobec pracowników szkoły, kolegów, otoczenia,
• używa wulgarnych słów,
• często nie zmienia obuwia,
• nie dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd,
• nie nosi stosownego ubioru szkolnego.
Zaangażowanie społeczne:
• nie podejmuje żadnych działań społecznych nawet na polecenie nauczyciela
• w życiu klasy pełni rolę destrukcyjną,
• zdarza mu się zakłócić przebieg lekcji lub uroczystości szkolnych (rozmowa, śmiech, komentarze, gesty itp.),
• nie szanuje mienia własnego, kolegów, społecznego,
• niszczy mienie innych osób i społeczne,
• stosuje przemoc słowną i fizyczną wobec innych,
• kłamie, oszukuje,
• ma negatywny wpływ na innych,
• celowo naraża na niebezpieczeństwo siebie i innych,
• są na niego skargi spoza szkoły.
Zaangażowanie, własny rozwój, poszanowanie swojej osoby:
• nie wykorzystuje szans stwarzanych mu przez szkołę,
• nie dba o własną godność osobistą,
• brak u niego poczucia winy i skruchy,
• często wymagana jest interwencja wychowawcy, nauczycieli, pedagoga (rozmowa, upomnienie, nagana), a środki zaradcze stosowane przez szkołę przynoszą jedynie krótkotrwałą poprawę,
• próbuje szkodliwych używek.

Zachowanie naganne
Stosunek do obowiązków szkolnych:
• uczy się wyraźnie poniżej swoich możliwości,
• nie pracuje na lekcjach, nie przygotowuje się do zajęć szkolnych (nie odrabia prac domowych, nie przynosi podręczników, zeszytów itp.),
• jest nieobowiązkowy, niezdyscyplinowany,
• nie reaguje na uwagi nauczyciela dotyczące jego wiedzy i zachowania,
• ma powyżej 10 spóźnień na lekcje,
• bez pozwolenia wychodzi z sali lub ze szkoły w czasie zajęć szkolnych,
• w ciągu semestru ma powyżej 15 godzin nieusprawiedliwionych
Kultura osobista:
• nie zachowuje podstawowych zasad kultury osobistej,
• nagminnie używa wulgarnych słów i gestów,
• demonstracyjnie reaguje na uwagi (odwraca się, odchodzi, zaprzecza, wyśmiewa się, dopuszcza się wyzywających gestów itp.),
• nie zmienia obuwia,
• wygląda nieestetycznie, jest brudny, lub też odzież ma wyzywającą.
Zaangażowanie społeczne:
• uczestnictwo w lekcjach i imprezach szkolnych ogranicza celowo do zakłócania ich przebiegu (gwizdy, komentarze, wyśmiewanie, postawa niezgodna z wymogami sy-tuacji,) prowokuje innych przez dyskusje, dogadywanie, zaczepianie, pokazywanie niestosownych gestów itp.,
• celowo nie zachowuje się stosownie do sytuacji, jego zachowanie jest nie do przyję-cia dla otoczenia,
• kłamie, oszukuje,
• jest nieżyczliwy, niekoleżeński, złośliwy w stosunkach międzyludzkich,
• jego zachowanie jest agresywne (przekleństwa, wyzwiska, zastraszanie, poniżanie godności innych, pobicie, bójki, kopanie, uszkodzenie ciała itp.),
• komentuje wypowiedzi nauczyciela lub kolegów,
• odmawia wykonania obowiązków na rzecz społeczności szkolnej,
• destrukcyjnie wpływa na społeczność szkolną poprzez prowokowanie innych,
• celowo niszczy mienie kolegów i społeczne (wyposażenie sal lekcyjnych, zieleni, pomocy naukowych, itp.),
• są na niego skargi spoza szkoły,
• swoim zachowaniem naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo,
• demoralizuje innych przez swoje zachowanie oraz nakłania do nieodpowiednich za-chowań,
• wszedł w konflikt z prawem (kradzież, zniszczenie, rozboje, pobicia, włamania, wy-łudzenia),
• przynosi do szkoły niebezpieczne narzędzia, przedmioty, substancje.
Zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby:
• nie wykorzystuje szans stwarzanych mu przez szkołę,
• brak u niego poczucia winy i skruchy,
• nie dba o własne zdrowie i godność osobistą,
• stosowane wobec ucznia środki zaradcze nie przynoszą rezultatów,
• ulega nałogom.

Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć eduka-cyjnych i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
§ 10
Powiadomienie o przewidywanych ocenach rocznych
1. Nauczyciel informuje ucznia i rodziców (opiekunów prawnych) o przewidywanych ocenach rocznych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz warun-kach i trybie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana– na miesiąc przed klasyfiko-waniem rocznym.
2. Powiadomienia uczniów o przewidywanej ocenie rocznej z zajęć edukacyjnych dokonu-je nauczyciel przedmiotu w formie ustnej i odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym wraz z datą jego dokonania.
3. Powiadomienia rodziców (opiekunów prawnych) o przewidywanych ocenach rocznych w formie pisemnej dokonuje wychowawca po uzgodnieniu z nauczycielami przedmiotu na zebraniu z rodzicami.
4. Wychowawca informuje ucznia i rodziców (opiekunów prawnych) o przewidywanej rocznej ocenie zachowania poprzez ustalenie oceny śródrocznej, oraz przekazuje infor-mację o warunkach i trybie uzyskania oceny rocznej wyższej niż przewidywana.
5. W przypadku nieobecności rodziców (prawnych opiekunów) na zebraniu pisemna in-formacja o przewidywanej ocenie przekazana przez wychowawcę musi być podpisana przez rodzica (opiekuna prawnego) w ciągu 7 dni od dnia przekazania.
6. W przypadku braku podpisu wychowawca osobiście, kontaktuje się z rodzicami i prze-kazuje informację.
§ 11
Warunki i tryb podwyższania rocznych ocen edukacyjnych
1. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą wnioskować do nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne o podwyższenie przewidywanej oceny rocznej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
2. Ocena klasyfikacyjna roczna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, może być podwyższona w przypadku gdy:
a) przy ocenianiu nie uwzględniono w pełni kryteriów ocen zawartych w PSO;
b) zaszły dodatkowe okoliczności lub zdarzenia uzasadniające zmianę oceny na wyższą;
c) podwyższenie oceny nie będzie miało negatywnego aspektu wychowawczego;
d) klasyfikacja roczna dokonana została niezgodnie z procedurami określonymi w WSO;
3. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie szkoły w terminie nie dłuż-szym niż 7 dni od otrzymania informacji o przewidywanej rocznej ocenie obowiązko-wych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ze wskazaniem zaistniałych okoliczności określonych w ust. 2 i o jaką ocenę uczeń się ubiega.
4. Rodzic składający taki wniosek zobowiązany jest poinformować o tym fakcie nauczy-ciela prowadzącego dane zajęcia, który pisemnie określi zakres materiału oraz koniecz-ne wymagania do uzyskania oceny wskazanej we wniosku z określeniem terminów w jakich uczeń winien materiał opanować i wykazać się jego znajomością nie później jednak niż trzy dni przed klasyfikacją roczną.
5. Rodzic i uczeń winni podpisać otrzymaną od nauczyciela informację, której kopię prze-chowuje się w dokumentacji do czasu ukończenia lub opuszczenia przez ucznia szkoły.
6. Niedotrzymanie przez ucznia warunków określonych w ust 4 powoduje ustalenie oceny rocznej takiej jak przewidywana.
§ 12
Warunki i tryb podwyższania ocen zachowania
1. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą wnioskować do wychowawcy klasy o podwyższe-nie przewidywanej rocznej oceny zachowania.
2. Ocena zachowania ucznia może być podwyższona w przypadku :
a) zaistnienia nowych okoliczności świadczących o pozytywnych zachowaniach ucznia, osiągnięciach, pracy społecznej na rzecz środowiska itp.,
b) pozytywnej opinii samorządu klasowego, nauczycieli i pozostałych pracow-ników szkoły,
c) otrzymania pochwały dyrektora szkoły,
d) otrzymania pochwały poza szkołą.
3. Rodzic (prawny opiekun) ucznia składa pisemny wniosek w sekretariacie szkoły w ter-minie 7 dni od przekazania informacji, o przewidywanej rocznej ocenie zachowania ze wskazaniem zaistniałych okoliczności określonych w ust. 2, z uwzględnieniem zasady, że ocena nie może zostać podwyższona o więcej niż jedną.
4. Po złożeniu wniosku rodzic (prawny opiekun) informuje o tym fakcie wychowawcę klasy, który w formie pisemnego kontraktu określa warunki konieczne do spełnienia
5. Kontrakt formułuje nauczyciel w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia od rodzi-ców ucznia.
6. Warunki zawarte w kontrakcie winny odzwierciedlać kryteria na poszczególne oceny zachowania określone w § 9 ust. 6 i muszą być w pełni przestrzegane przez ucznia.
7. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana klasyfikacyjną roczną ocenę zachowa-nia jeśli wypełni wszystkie postanowienia kontraktu a poprawa zachowania będzie wy-raźna i niepodważalna oraz jeśli nauczyciele, a także uczniowie danej klasy nie wniosą umotywowanych zastrzeżeń co do wypełnienia kryteriów na daną ocenę w okresie obję-tym kontraktem.
§ 13
Odwołanie od oceny
1. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasy-fikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
2. Zastrzeżenia powinny być zgłoszone na piśmie w sekretariacie szkoły, w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
3. Pisemne zastrzeżenie złożone przez rodziców powinno być właściwie umotywowane z podaniem zakresu niezgodności przeprowadzonej procedury z WSO
4. Dyrektor szkoły sprawdza zasadność odwołania i prawidłowość trybu ustalania tej oceny.
5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w procedurze rocznej oceny zajęć edu-kacyjnych, dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:
a. dyrektor lub wicedyrektor szkoły jako przewodniczący
b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c. dwóch nauczycieli prowadzących takie same zajęcia edukacyjne, z tej lub in-nej szkoły tego samego typu.
6. Komisja przeprowadza egzamin sprawdzający wiadomości i umiejętności i ustala roczną ocenę klasyfikacyjną, która jest oceną ostateczną i nie może być niższa niż ustalona przez nauczyciela.
7. Termin przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego ustala wychowawca z uczniem i rodzicami, nie później jednak niż do końca sierpnia.
8. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w procedurze rocznej oceny zachowa-nia, dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:
a. dyrektor lub wicedyrektor szkoły jako przewodniczący
b. wychowawca klasy,
c. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d. pedagog,
e. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
f. przedstawiciel rady rodziców.
9. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwy-kłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decydujący głos ma przewodniczący komisji.
§ 14
Egzamin klasyfikacyjny
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego kilku lub wszystkich zajęć edukacyj-nych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobec-ności ucznia na zajęciach lekcyjnych, przekraczającej połowę czasy przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel właściwego przedmiotu w obecności innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
4. Egzamin klasyfikacyjny składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej obejmującej umiejętności i wiadomości danego przedmiotu.
5. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fi-zycznego ma formę zadań praktycznych.
6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego ro-dzicami (prawnymi opiekunami).
7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się po zakończeniu każdego okresu lecz nie może być później niż w ostatnim tygodniu sierpnia.
8. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół który sta-nowi integralną część arkusza ocen.
9. Uczeń który z przyczyn losowych, nie przystępuje do egzaminu klasyfikacyjnego w wymienionym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie okre-ślonym przez dyrektora szkoły.
10. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji prze-biegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany"
11.
§ 15
Egzamin poprawkowy
1. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
2. Uczeń ma prawo do jednego egzaminu poprawkowego.
3. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin po-prawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych..
4. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu z przedmiotów plastyka, muzyka, informatyka, technika, wychowanie fizyczne. W przypadku tych przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwi-czeń praktycznych.(szczegóły w PSO).
5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły. Egzamin ten powinien odbyć się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
• dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze, który przewodniczy tej komisji.
• nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator.
• nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

7. Pytania egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący.
8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
• skład komisji
• termin egzaminu
• pytania egzaminacyjne
• wynik egzaminu
• oceny ustalone przez komisję
9. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpo-wiedziach ucznia. Protokół stanowi integralną część arkusza ocen.
10. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wy-znaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły.
11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
12. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu po-prawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.
13. Uczeń, klasy programowo najwyższej może zdawać egzamin poprawkowy. Ocena klasyfikacyjna ustalona przez nauczyciela jest ostateczna.
14.
§ 16
Nagrody i wyróżnienia
1. W klasach IV – VI świadectwo z wyróżnieniem (czyli świadectwo z biało – czerwonym paskiem i nadrukiem „z wyróżnieniem”) otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 i bardzo dobrą ocenę zachowania.
2. Absolwenci, którzy spełniają wymagania w ustępie pierwszym zostają wpisani do „zło-tej księgi absolwentów szkoły”.
3. Rodzice uczniów wyróżnionych otrzymują listy gratulacyjne.
4. Absolwent szkoły podstawowej otrzymuje tytuł „Prymusa szkoły”, jeżeli:
• otrzymał maksymalną ilość punktów (40) ze sprawdzianu kompetencji klas szó-stych,
• otrzymał wzorową ocenę zachowania,
• uzyskał średnią ocen 5,5 w nauce; przy czym jedna z ocen celujących musi być z matematyki, języka polskiego, języka obcego, przyrody lub historii.
5. Prymus szkoły otrzymuje dyplom i pamiątkową statuetkę.
6. Po ukończeni klasy III, uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce i prezentujących wysoką kulturę osobistą, nagradza się nagrodą książkową przyznaną przez wychowawcę klasy.
7. Nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki w nauce i aktywny udział w życiu klasy, środowiska ustala wychowawca (po zapoznaniu się z opinią rady klasowej.
§ 17
Postanowienia końcowe
1. Oceny śródroczne i roczne z poszczególnych przedmiotów i zachowania uczniów są zapisywane wyłącznie w dziennikach klasowych, dopuszcza się używanie przyjętych w WSO skrótów.
2. W arkuszach ocen poszczególnych klas, wpisywane są przez wychowawcę w peł-nym brzmieniu wyłącznie oceny roczne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edu-kacyjnych oraz zachowania uczniów.


Zatwierdzono na radzie pedagogicznej 31 sierpnia 2011

Opublikował: Admin Admin
Publikacja dnia: 29.11.2012
Podpisał: admin admin
Dokument z dnia: 29.11.2012
Dokument oglądany razy: 493