bip.gov.pl
RSS
A A A
SmodBIP

Wewnątrzszkolny System Oceniania

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Niepublicznego Gimnazjum w Prusach


Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na: rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.

I. CELE OCENIANIA WENĄTRZSZKOLNEGO

1. sprawdzanie wiadomości, umiejętności i osiągnięć edukacyjnych,
2. motywowanie uczniów, rodziców i nauczycieli do współodpowiedzialności za efekty nauczania,
3. motywowanie uczniów do zdobywania, pogłębiania wiedzy i umiejętności,
4. dostarczanie nauczycielom i rodzicom informacji o aktywności ucznia, jego postępach, trudnościach i uzdolnieniach,
5. umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod swojej pracy,
6. dostosowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego do możliwości uczniów,
7. pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
8. ujednolicenie kryteriów oceniania,
9. rozpoznawanie stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie szkoły.


II. OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE OBEJMUJE:

1. formułowanie przez nauczycieli jasno określonych i jawnych wymagań na oceny z poszczególnych przedmiotów,
2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
3. bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie według przyjętej skali ocen,
4. ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z poszczególnych przedmiotów oraz zachowania,
5. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych oraz sprawdzianów po odwołaniu,
6. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
7. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.


III. ZASADY OCENIANIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

1. W roku szkolnym są dwa okresy. Ich termin ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną na pierwszym posiedzeniu plenarnym Rady Pedagogicznej w danym roku szkolnym.
2. W Gimnazjum obowiązują oceny śródroczne (cząstkowe) z zajęć edukacyjnych:
1, 1+, 2-, 2, 2+, 3-, 3, 3+, 4-, 4, 4+, 5-, 5, 5+, 6-, 6.
3. Oceny roczne (semestralne) ustala się według następującej skali:
celujący 6
bardzo dobry 5
dobry 4
dostateczny 3
dopuszczający 2
niedostateczny 1

4. Ustala się następujące ramowe kryteria odpowiadające poszczególnym stopniom szkolnym:

a) na ocenę celującą:
a1) W zakresie przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych uczeń
musi spełnić cztery z pięciu poniższych warunków:
- zakres wiadomości i umiejętności ucznia jest znacznie szerszy niż wymagania programowe, treści powiązane są ze sobą w systematyczny układ,
- zgodnie z wymaganiami nauki uczeń rozumie uogólnienia i związki między treściami, wyjaśnia zjawiska bez jakiejkolwiek ingerencji lub pomocy nauczyciela,
- uczeń samodzielnie i sprawnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych, potrafi rozwiązywać problemy w sposób twórczy,
- wypowiedź ucznia charakteryzuje poprawny styl i język oraz swoboda w posługiwaniu się terminologią naukową właściwą dla danego etapu kształcenia i zajęć edukacyjnych, wysoki stopień kondensacji wypowiedzi,
- uczeń uczestniczy i odnosi sukcesy w pozaszkolnych formach aktywności związanych z danymi zajęciami edukacyjnymi (konkursy przedmiotowe, zawody sportowe),
a2) z wychowania fizycznego uczeń prezentuje wysoki, ponadprzeciętny stopień
sprawności fizycznej, duże umiejętności techniczne w wybranej dyscyplinie sportu,
znaczące osiągnięcia indywidualne lub zespołowe w międzyszkolnych zawodach
sportowych,
a3) z przedmiotu plastyka, muzyka, zajęcia techniczne, zajęcia artystyczne – poza
wykraczającymi poza program nauczania wiadomościami i umiejętnościami uczeń
musi wykazać się osiągnięciami muzycznymi, plastycznymi, technicznymi lub
artystycznymi.

b) na ocenę bardzo dobrą:
- uczeń wyczerpująco opanował cały (wymagany w momencie wystawiania oceny) materiał programowy w obszarze wiadomości i umiejętności, treści powiązane są w logiczny układ,
- uczeń właściwie rozumie uogólnienia i związki między treściami programowymi, samodzielnie wyjaśnia zjawiska, wykorzystuje posiadaną wiedzę w praktyce, stosuje wiedzę i umiejętności w sytuacjach nietypowych, rozwiązuje problemy w sposób twórczy,
- wypowiedź ucznia cechuje poprawny język i styl oraz precyzja i dojrzałość (odpowiednia do wieku); uczeń sprawnie posługuje się obowiązującą w danym przedmiocie terminologią.


c) na ocenę dobrą:
- uczeń opanował większość materiału programowego, treści są logicznie powiązane,
- uczeń poprawnie rozumie uogólnienia i związki między treściami programowymi oraz przy inspiracji nauczyciela wyjaśnia zjawiska i umiejętnie je interpretuje,
- uczeń samodzielnie stosuje wiedzę w typowych sytuacjach teoretycznych i praktycznych, natomiast w sytuacjach nietypowych z pomocą nauczyciela,
- podstawowe pojęcia i prawa uczeń ujmuje za pomocą terminologii właściwej dla danej dziedziny wiedzy; wypowiedzi są klarowne w stopniu zadowalającym, wypowiedź może zawierać nieliczne usterki stylistyczne, zwięzłość wypowiedzi jest umiarkowana.
d) na ocenę dostateczną:
- zakres opanowanego przez ucznia materiału programowego ograniczony jest do treści podstawowych; uczeń rozumie tylko najważniejsze związki i powiązania logiczne między treściami,
- uczeń poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia, stosuje wiedzę i umiejętności w sytuacjach typowych (teoretycznych i praktycznych) z pomocą nauczyciela,
- wypowiedź ucznia cechuje przeciętny zasób słownictwa, język zbliżony do potocznego; mała kondensacja i klarowność, niewielkie i nieliczne błędy.
e) na ocenę dopuszczającą:
- uczeń posiada konieczne, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach kształcenia wiadomości i umiejętności,
- uczeń słabo rozumie treści programowe; podstawowe wiadomości i procedury są odtwarzane; brak umiejętności wyjaśniania zjawisk,
- wypowiedź ucznia charakteryzuje nieporadny styl, ubogie słownictwa, liczne błędy i trudności w formułowaniu myśli.
f) ocenę niedostateczną:
- otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, którego wiadomości i umiejętności nie dają szans na sukces w dalszych etapach kształcenia; który nie skorzystał z pomocy szkoły i nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy i umiejętności.

5. Ocenianie i klasyfikowanie uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.
6. Każda ocena jest jawna dla uczniów oraz rodziców (opiekunów prawnych).
7. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę ustnie lub pisemnie.
8. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na warunkach określonych przez nauczyciela danego przedmiotu.
9. Dla uczniów posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej nauczyciel sporządza odrębne wymagania na poszczególne oceny, dostosowane do możliwości i indywidualnych potrzeb danego ucznia. W przypadku, gdy uczeń z opinią nie spełnia swoich obowiązków szkolnych (takich jak: prowadzenie zeszytu, przygotowanie do lekcji zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii, uczestniczenie w zajęciach wyrównawczych i konsultacjach) nauczyciel ma prawo wystawić ocenę niedostateczną.
10. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki i sztuki brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
11. Dyrektor szkoły na podstawie orzeczenia lekarskiego wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego na czas określony.
12. Częstotliwość i różnorodność oceniania zależna jest od specyfiki danego przedmiotu.
13. Nauczyciel zobowiązany jest sprawdzać i oceniać prace pisemne (testy, prace klasowe, sprawdziany, opracowania, kartkówki), zadania domowe, odpowiedzi ustne.
14. Wszystkie prace klasowe i całogodzinne sprawdziany zapowiadane są z jedno- tygodniowym wyprzedzeniem i zapisywane w dzienniku, przy czym:
a) w tygodniu mogą być najwyżej trzy sprawdziany całogodzinne lub prace klasowe, jednak nie więcej niż jeden dziennie,
b) przedmiotem pracy klasowej i całogodzinnego sprawdzianu jest zapowiedziany i utrwalony z uczniami zakres materiału,
c) za wypowiedzi na lekcji powtórzeniowej nie stawia się ocen negatywnych.
15. Uczeń powinien znać formę przewidywanego sprawdzianu.
16. Nauczyciel ma obowiązek sprawdzić i oddać prace pisemne w ciągu dwóch tygodni, a nauczyciel języka polskiego prace klasowe dwugodzinne w ciągu trzech tygodni.
17. W przypadku nie oddania sprawdzianów lub prac klasowych (jedno lub dwugodzinnych) w wymienionych w pkt. 16 terminach nauczyciel nie może przeprowadzić kolejnych tego typu prac (nie dotyczy to kartkówek).
18. Uczeń ma prawo nie przygotować się do zajęć lekcyjnych:
a) w uzasadnionych przypadkach losowych, udokumentowanych zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem rodziców (prawnych opiekunów),
b) na skutek przygotowań do konkursów, olimpiad i zawodów sportowych (szczebel rejonowy i wojewódzki) – maksymalnie 5 dni.
19. Uczeń, który nie pisał sprawdzianu lub pracy klasowej w wyznaczonym przez nauczyciela terminie z powodu:
a) nieusprawiedliwionej nieobecności – otrzymuje ocenę niedostateczną.
b) usprawiedliwionej nieobecności - ma obowiązek napisać go w ciągu dwóch tygodni od chwili powrotu do szkoły. Uczeń, który nie zgłosił się w tym terminie otrzymuje ocenę niedostateczną.
20. Niekorzystne wyniki ze sprawdzianów i prac klasowych jedno lub dwugodzinnych uczeń ma prawo poprawić w ciągu dwóch tygodni od chwili oddania pracy lub sprawdzianu.
21. Uczeń ma prawo zgłosić brak zadania domowego:
a) dwa razy w okresie z przedmiotów, których liczba godzin w tygodniu nie przekracza 2; każdy kolejny brak zadania domowego równoznaczny jest z wystawieniem oceny niedostatecznej,
b) trzy razy w okresie z przedmiotów, których liczba godzin w tygodniu wynosi 3
i więcej; każdy kolejny brak zadania domowego równoznaczny jest
z wystawieniem oceny niedostatecznej,
c) przepisy a) i b) dotyczą tylko sytuacji, gdy uczeń zgłasza brak zadania domowego na początku lekcji; w przypadku, gdy uczeń nie zgłosi braku zadania domowego nauczyciel ma prawo postawić ocenę niedostateczną,
d) w przypadku, gdy na zadanie domowe nauczyciel wyznaczył termin powyżej 1 tygodnia, a uczeń nie dotrzymał wyznaczonego terminu, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
22. Każdy nauczyciel opracowuje Przedmiotowy System Oceniania, który nie może być sprzeczny z przepisami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
23. Nauczyciele na początku każdego roku mają obowiązek poinformować uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania.
24. Na trzy tygodnie przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach rocznych (śródrocznym). Informacja pisemna rozdawana jest na zebraniu z rodzicami przez wychowawcę. Przyjmuje się, że rodzic, który nie uczestniczy w tym zebraniu rezygnuje ze swojego prawa do informacji w tym zakresie.
25. Ocena przewidywana nie jest oceną ostateczną i może ulec zmianie.
26. Roczna (śródroczna) ocena z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej (na półrocze programowo wyższe) ani na ukończenie szkoły.
27. Oceny z zajęć dodatkowych lub religii albo etyki wliczają się do średniej ocen.
28. Oceny z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
29. Warunkiem uzyskania wyższej oceny niż przewidywana roczna (śródroczna) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych jest spełnienie kryteriów na tę ocenę.
30. Przyjmuje się następujący tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana:
a) Uczeń po uzyskaniu od nauczyciela informacji o przewidywanej klasyfikacyjnej ocenie rocznej (śródrocznej) zgłasza na piśmie zamiar spełnienia kryteriów na ocenę wyższą.
b) Nauczyciel ustala sposób sprawdzenia wiadomości i umiejętności na ocenę wyższą niż przewidywana.
c) Nauczyciel wyznacza termin sprawdzenia wiadomości i umiejętności na ocenę wyższą.

IV. ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA

1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

a) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania

b) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

c) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
2. Warunkiem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania jest spełnienie kryteriów na tę ocenę.
3. Przyjmuje się następujący tryb uzyskania oceny zachowania wyższej niż przewidywana:
a) uczeń po uzyskaniu od wychowawcy informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania niezwłocznie zgłasza mu na piśmie zamiar spełnienia kryteriów na ocenę wyższą,
b) wychowawca wskazuje kryteria, których spełnienie jest warunkiem uzyskania oceny wyższej niż przewidywana lub informuje o braku możliwości poprawienia oceny zachowania ( rozdz. IV punkt 6i7).
4. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności:
d) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
e) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej
f) dbałość o honor i tradycje szkoły,
g) dbałość o piękno mowy ojczystej,
h) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób
i) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
j) okazywanie szacunku innym osobom.
5. Ocena zachowania nie ma wpływu na ocenę z zajęć edukacyjnych.
6. Roczne (śródroczne) oceny zachowania wystawia wychowawca klasy, który uwzględnia opinie nauczycieli, uczniów oraz innych członków społeczności szkolnej.
6.1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, uwzględnia się wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
7. Ocenę zachowania ustala się według następującej skali:
a) wzorowe
b) bardzo dobre
c) dobre
d) poprawne
e) nieodpowiednie
f) naganne
8. Roczne (śródroczne) oceny zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
9. Zachowanie ucznia ocenia się w dziewięciu kategoriach opisowych. Zadaniem wychowawcy jest wybranie w kolejnych kategoriach tego zdania, które najlepiej charakteryzuje ucznia w opinii jego samego, nauczycieli, uczniów i innych członków szkolnej społeczności. Cyfra przy wybranym zapisie oznacza liczbę przyznanych punktów w danej kategorii. Suma punktów zamieniana jest na ocenę według załączonej tabeli.

KATEGORIE:

1. Stosunek do nauki.

W stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań uczeń osiąga wyniki:
3 pkt. – maksymalne
2 pkt. – dość wysokie
1 pkt. – przeciętne
0 pkt. – niskie i bardzo niskie

2. Frekwencja

3 pkt. – uczeń nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień
2 pkt. – uczeń ma niewielką liczbę godzin nieusprawiedliwionych lub spóźnień (łącznie do10),
1 pkt. – uczeń czasami opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia lub spóźnia się (łączna liczba
godzin nieusprawiedliwionych lub spóźnień wynosi od 11 do 15),
0 pkt. – uczeń często opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia, często spóźnia się (liczba godzin
nieusprawiedliwionych przekracza 15).

3. Rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań

3 pkt. – uczeń uczestniczy w zajęciach (szkolnych lub pozaszkolnych) kół zainteresowań
lub prowadzi intensywne samokształcenie, co przynosi mu osiągnięcia w postaci certyfikatów i innych sukcesów naukowych bądź sportowych,
2 pkt. – uczeń uczestniczy w najęciach szkolnych kół zainteresowań lub prowadzi
samokształcenie w wybranym kierunku, co pozwala mu osiągnąć wyjątkowo wysoki poziom wiedzy w zakresie niektórych przedmiotów objętych programem nauczania,
1 pkt. – uczeń sporadycznie uczestniczy w zajęciach szkolnych kół zainteresowań lub
sporadycznie prosi nauczyciela o wskazówki do samodzielnej pracy, uzupełnia wiedzę zdobytą podczas lekcji do poziomu niezbędnego dla uzyskania dobrych stopni,
0 pkt. – uczeń nie jest zainteresowany rozwojem własnym ani uzyskaniem choćby
przeciętnych wyników w nauce.

4. Takt i kultura w stosunkach z innymi ludźmi

3 pkt. – uczeń jest zawsze taktowny, prezentuje wysoka kulturę słowa i dyskusji, a jego
postawa nacechowana jest życzliwością w stosunku do otoczenia,
2 pkt. – uczeń jest zawsze taktowny, życzliwie usposobiony, a w rozmowach stara się o
zachowanie kultury słowa, umie dyskutować,
1 pkt. – zdarzyło się (1-2 razy), że uczeń zachował się nietaktownie lub nie zapanował nad
emocjami, użył mało kulturalnego słownictwa w rozmowie lub dyskusji,
0 pkt. – uczeń często bywa nietaktowny, używa wulgaryzmów, nie stara się o zachowanie
kulturalnych form w prowadzeniu rozmowy lub dyskusji.

5. Dbałość o wygląd zewnętrzny

3 pkt. – uczeń szczególnie dba o swój wygląd, jest zawsze czysty, nosi obowiązujący
w szkole strój (brak mundurka: 1-3 razy),
2 pkt. – zdarzyło się (4-6 razy), że strój ucznia lub zachowanie przez niego higieny
budziły zastrzeżenia,
1 pkt. – czasami (7 – 10 razy) zwracano uczniowi uwagę na niestosowność stroju lub
niedostateczną dbałość o higienę,
0 pkt. – uczeń jest często niestosownie ubrany lub nie dba o higienę i nie reaguje na zwracane
uwagi (brak mundurka powyżej 10 razy)

6. Sumienność, poczucie odpowiedzialności

3 pkt. – uczeń uczestniczy w życiu szkoły, godnie ją reprezentuje na zewnątrz, pielęgnuje
tradycje szkoły (np. zna pieśń szkoły, dysponuje wiedzą o patronie), zawsze
dotrzymuje ustalonych terminów (np. zwrotu książek do biblioteki,
usprawiedliwień), rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu zadań, często
podejmuje działania z własnej inicjatywy,
2 pkt. – uczeń uczestniczy w życiu szkoły, godnie ją reprezentuje na zewnątrz, pielęgnuje
tradycje szkoły (np. zna pieśń szkoły, dysponuje wiedzą o patronie), zwykle
dotrzymuje ustalonych terminów, rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu
zadań, czasami podejmuje działania z własnej inicjatywy,
1 pkt. – uczeń stara się uczestniczyć w życiu szkoły i godnie ją reprezentować, zdarza się,
że nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niezbyt dobrze wywiązuje się z
powierzonych mu prac i zadań, rzadko podejmuje działania z własnej inicjatywy,
0 pkt. – uczeń nie uczestniczy w życiu szkoły, swoim zachowaniem narusza dobre imię
szkoły, nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wywiązuje się z powierzonych
mu zadań, nie podejmuje działań z własnej inicjatywy.

7. Postawa moralna i społeczna

3 pkt. – w codziennym życiu szkolnym uczeń wykazuje się uczciwością, zawsze reaguje
na dostrzeżone przejawy zła, szanuje godność osobistą innych osób, swoją
postawą podkreśla szacunek dla pracy swojej i innych osób, a także dla mienia
publicznego i własności prywatnej; chętnie pomaga kolegom zarówno w nauce,
jak i w innych sprawach życiowych, wykazuje dużą aktywność w działaniach na
rzecz zespołu,
2 pkt. – uczeń zwykle postępuje uczciwie, reaguje na dostrzeżone przejawy zła, szanuje
własną i cudzą pracę, mienie publiczne i prywatne, nie uchyla się od pomocy
kolegom w nauce jak i innych sprawach życiowych, angażuje się w prace na
rzecz zespołu,
1 pkt. – zdarzyło się, że uczeń nie postąpił zgodnie z zasadą uczciwości w stosunkach
międzyludzkich lub nie zareagował na ewidentny przejaw zła, nie wykazał
dostatecznego szacunku dla pracy własnej lub cudzej, odmówił pomocy koledze
w nauce bądź innej życiowej sytuacji, nie uchyla się od prac na rzecz zespołu,
0 pkt. – uczeń nie przestrzega zasady uczciwości, nie reaguje na przejawy zła, nie szanuje
godności swojej ani innych ludzi, nie widzi potrzeby podejmowania
jakichkolwiek działań na rzecz innych osób lub zespołu.
8. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

3 pkt. – uczeń zawsze sam przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na
występujące zagrożenia,
2 pkt. – zdarzyła się (1-2 razy), że uczeń spowodował zagrożenie bezpieczeństwa własnego
lub innych osób, albo zlekceważył takie zagrożenie, ale zareagował na zwróconą uwagę,
1 pkt. - kilkakrotnie trzeba było zwracać uczniowi uwagę na to, że jego postępowanie może
spowodować zagrożenie jego bezpieczeństwa lub innych osób, ale reaguje na
zwracane uwagi,
0 pkt. - często zachowanie uczni stwarza zagrożenie lub często uczeń lekceważy
niebezpieczeństwo i nie reaguje na zwracane uwagi.

9. Postawa wobec nałogów

3 pkt. – nie stwierdzono u ucznia żadnych nałogów czy uzależnień, on sam deklaruje, że jest od
nich wolny, swoją postawą zachęca innych do naśladownictwa lub czynnie wspomaga
starania innych o wyjście z nałogu lub uzależnienia,
0 pkt. – stwierdzono, że uczeń palił papierosy (tabakę), pił alkohol, przyjmowała narkotyki
lub posiadał wymienione używki w czasie zajęć szkolnych lub poza szkołą narażając
własne zdrowie i dobre imię szkoły. Przez słowo narkotyki należy rozumieć
wszelkie środki odurzające.
10. Realizacja projektu edukacyjnego (dotyczy tylko klas realizujących projekt w danym roku szkolnym)
3 pkt. – uczeń wykazał duże zaangażowanie w realizacji projektu (16 – 20 pkt.)
2 pkt. – uczeń zaangażował się w realizację projektu (11 – 15 pkt.)
1 pkt. – uczeń w niewielkim stopniu zaangażował się w prace nad projektem (1 – 10 pkt.)
0 pkt. – uczeń nie realizował projektu
Szczegółowe informacje na temat zasad realizowania projektu edukacyjnego zawarte są w osobnym dokumencie.
10. Ocenę z zachowania wystawia się według następujących zasad:
a) uczeń, który choć w jednym przypadku otrzymał 0 (zero) punktów, nie może mieć oceny wyższej niż poprawna,
b) uczeń, który choć w jednym przypadku otrzymał 1 (jeden) punkt, nie może mieć oceny wyższej niż dobra,
c) uczeń, który nie spełnia obowiązku szkolnego, tzn. ma co najmniej 100 godzin nieusprawiedliwionych nie może mieć oceny wyższej niż nieodpowiednia,
d) uczeń, który nie nosi mundurka (brak powyżej 20 razy) nie może mieć oceny wyższej niż nieodpowiednie,
e) w pozostałych przypadkach sumuje się punkty uzyskane w poszczególnych kategoriach i stosuje się poniższą tabelę przeliczeniową:

TABELA
Ocena zachowania Łączna ilość punktów
(9 kategorii) Punktacja dla klas realizujących projekt (10 kategorii)
wzorowe 27-25 30-27
bardzo dobre 24-21 26-22
dobre 20-18 21-18
poprawne 17-14 17-14
nieodpowiednie 13-8 13-8
naganne 7-0 7-0

V. KLASYFIKACJA ROCZNA (ŚRÓDROCZNA)


1. Klasyfikowanie końcoworoczne (śródroczne) polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia
z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen
klasyfikacyjnych z poszczególnych przedmiotów oraz oceny zachowania.
2. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania – wychowawca klasy.
3. Informacje o uczniach gromadzone są w dziennikach lekcyjnych, arkuszach ocen, zeszytach pochwał i uwag oraz w teczkach wychowawców.
4. Na miesiąc przed zakończeniem danego okresu nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach rocznych (śródrocznych) z zajęć edukacyjnych, a wychowawca o przewidywanej ocenie zachowania. Informacja pisemna rozdawana jest na zebraniu z rodzicami przez wychowawcę. Przyjmuje się, że rodzic, który nie uczestniczy w tym zebraniu rezygnuje ze swojego prawa do informacji w tym zakresie.
5. Ocena przewidywana nie jest oceną ostateczną i może ulec zmianie.
6. Ocena, którą uczeń otrzymał na pierwszy okres ma wpływ na ocenę roczną z danego przedmiotu.
7. Roczna (półroczna) ocena z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej (na półrocze programowo wyższe) ani na ukończenie szkoły.
8. Oceny klasyfikacyjne z zajęć dodatkowych lub religii albo etyki wliczają się do średniej ocen.
9. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
10. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych.
11. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena końcoworoczna, może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

EGZAMIN POPRAWKOWY

12. Uczeń, który uzyskał roczną ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
13. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych oraz wychowania fizycznego, z których to przedmiotów egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
14. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Gimnazjum w ostatnim tygodniu ferii letnich.


15. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły w składzie:
a) dyrektor lub wicedyrektor – jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
16. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, do którego dołącza się pisemne prace i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
17. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu poprawkowego z powodu usprawiedliwionej nieobecności, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora, nie później niż do końca września.
18. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

19. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia.
20. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
21. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
22. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego, z których to przedmiotów egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
23. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
24. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w takiej samej formie jak egzamin poprawkowy, a protokół dołącza się do arkusza ocen.
25. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni (w charakterze obserwatorów) rodzice (prawni opiekunowie).

PROMOCJA DO KLASY PROGRAMOWO WYŻSZEJ / UKOŃCZENIE SZKOŁY


26. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (na półrocze programowo wyższe) jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (półroczne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem pkt. 28 i 29.
27. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał ze wszystkich zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje świadectwo promocyjne lub świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem (czerwonym paskiem).
28. Rada Pedagogiczna może, jeden raz w ciągu nauki w Gimnazjum, promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o ile zajęcia te są kontynuowane w klasie programowo wyższej.
29. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
30. Uczeń kończy Gimnazjum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem pkt. 28 i 29 oraz przystąpił do egzaminu gimnazjalnego.

PROCEDURY ODWOŁAWCZE

31. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
32. W przypadku stwierdzenia, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Gimnazjum powołuje komisję, która:
a) w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych
b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
33. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami)
34. W skład komisji, o której mowa w pkt. 32.a) wchodzi;
a) Dyrektor (wicedyrektor) – jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) dwóch nauczycieli z Gimnazjum lub innego gimnazjum.
35. W skład komisji, o której mowa w pkt.32. b) wchodzi;
a) Dyrektor (wicedyrektor) – jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d) pedagog
e) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
f) przedstawiciel Rady Rodziców.
36. Ustalona przez komisję roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
37. Z prac komisji sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
38. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
39. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora.
40. Przepisy odwoławcze stosuje się także w przypadku zastrzeżeń co do egzaminu poprawkowego, przy czym termin głoszenia zastrzeżeń wynosi 5 (pięć) dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy dokument stanowi załącznik do Statutu Niepublicznego Gimnazjum.
2. Zasady oceniania na lekcjach religii regulują odrębne przepisy.
3. Zmian w niniejszym dokumencie dokonuje się ze względu na zmianę przepisów prawa oświatowego lub na wniosek Samorządu Uczniowskiego, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców uchwałą Rady Pedagogicznej.
Opublikował: Admin Admin
Publikacja dnia: 29.11.2012
Podpisał: admin admin
Dokument z dnia: 29.11.2012
Dokument oglądany razy: 443