bip.gov.pl
RSS
A A A
SmodBIP

Stowarzyszenie

plik do pobrania w formacie PDF

Statut Stowarzyszenia

Statut
Stowarzyszenia Pomocy Szkole "Żak" z siedzibą w Prusach
Tekst jednolity z dnia 02 czerwca 2010 roku.


Rozdział I Postanowienia ogólne
&1
Stowarzyszenie Pomocy Szkole "Żak" z siedzibą w Prusach zwane dalej "Stowarzyszeniem" działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
§2
Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych.
§3
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§4 Siedzibą władz jest wieś Prusy w gminie Jarocin.
§5
Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.
§6
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z dzia¬łalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych
i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
3. Działalność Stowarzyszenia - według Polskiej Klasyfikacji Działalności
(PKD) - określona jest symbolem 9133Z czyli jako "Działalność pozostałych
organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana ".

§ 7
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci oraz może posiadać godło ustanowione w zgodzie z obowiązującymi przepisami.
§8
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych Organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
Rozdział II
Cele i sposoby działania
§9
Celem działalności Stowarzyszenia jest wspieranie wszechstronnego i zrówno¬ważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Prusy, Roszkówko i Zakrzew.
§10
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :
1) prowadzenie zajęć, imprez edukacyjnych, sportowych, turystycznych i kulturalnych oraz innych działań dla dzieci, młodzieży i osób doro¬słych - mieszkańców wsi Prusy, Roszkówko i Zakrzew w gminie Jarocin,
2) prowadzenie działalności na rzecz integracji szkoły ze środowiskiem lokalnym,
3) prowadzenie wymiany doświadczeń i informacji z innymi Stowarzysze¬niami,
4) popularyzację idei rolnictwa ekologicznego,
5) wspieranie działań Koła Gospodyń Wiejskich,
6) działalność na rzecz upowszechniania sportu, rekreacji, aktywnego wypoczynku oraz turystyki,
7) promocję zdrowia oraz zdrowego stylu życia,
8) współpracę z Radami Sołeckimi wsi : Prusy, Roszkówko i Zakrzew.
9) Prowadzenie profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
10) podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów, innych przed¬sięwzięć związanych z realizacją celów Stowarzyszenia.
11) prowadzenie świetlicy środowiskowej.
12) prowadzenie placówek oświatowych i przedszkoli

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§12
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających.
§13
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna - mieszkająca lub zatrudniona w gminie Jarocin, która ukończyła 16 lat.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
§14
1. Członek zwyczajny ma prawo do :
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
3) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.
2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do :
1) aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia,
2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§15
1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada inne prawa członka zwyczajnego.
2. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 13 ust. 2.
§16
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek :
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania
z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekra¬czający 1 rok.
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3) orzeka Zarząd podając przyczyny skre¬ślenia lub wykluczenia.
3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 1 miesiąca od daty doręczenia stosownej uchwały.
4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3.
Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia
§17
Władzami stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
§18
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków, przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków.
2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, że statut stanowi inaczej.

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, że statut stanowi inaczej. Na podstawie uchwały pełne¬go składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
§19
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadze¬nie wyborów na nie obsadzone stanowisko.
§20
Walne Zebrania Członków
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym - członkowie wspierający.
§21
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku.
3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie
regulaminu obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie : przewodniczący, sekretarz, członkowie.
5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzglę¬dną większością obecnych na Zebraniu członków Stowarzyszenia.
6. Członek ustępujących władz może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:

1) Zarząd,
2) Komisja Rewizyjna,
3) 1/3 członków Stowarzyszenia.
8. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd
powiadamia pisemnie członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

9. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, i bez określenia wymaganej liczby członków w drugim terminie wyznaczanym w tym samym dniu 30 minut później niż pierwszy termin.
§22
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy :
1) uchwalenie statutu i jego zmian,
2) uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia,
3) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
5) uchwalanie wysokości składek członkowskich,
6) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego,
7) podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia przez Zarząd,
8) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
§23
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd :
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.

2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 1 miesiąca, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1 pkt 2) i 3).
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§24
Zarząd
1. Zarząd jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2. Zarząd składa się z 5 członków.
3. Na pierwszym po wyborach posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa Stowarzyszenia i skarbnika.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na miesiąc.
§25
Do zakresu działania Zarządu należy :
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) ustalenie budżetu Stowarzyszenia,
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego,
5) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia do kwoty określonej przez Walne Zebranie Członków,
6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
7) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
8) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
9) uchwalenie regulaminów przewidzianych w statucie.
§26
Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością,
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
§27
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy :
1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
6) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków.

§28
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
Rozdział V Majątek i fundusze
§29
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§30
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są :
1) składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy i spadki,
3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia ),
4) dotacje od osób prawnych,
5) dochody z ofiarności publicznej,

2.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodną z obowiązującymi przepisami.
§31
Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu prezesa i wiceprezesa lub prezesa i upoważnionego pisemnie przez Zarząd innego członka Zarządu.


Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§32
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu
Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej
większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulo¬wanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia
7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. 1989r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianamiOpublikował: Admin Admin
Publikacja dnia: 06.12.2012
Podpisał: admin admin
Dokument z dnia: 15.11.2012
Dokument oglądany razy: 1 179